Õppekäik etendusele U-Tube

Taaskord on üks sisukas õppekäik oma eelnevate ja järgnevate tegevustega läbitud. Õppekäik viis etendusele U-Tube, Põlvasse. Õppekäigul osalesid meediaringi õpilased ja 6.-9.klassi õpilased. Õppekäigu valmistasid ette õpetajad Ilvi, Annely ja Tiiu ning direktor Pirjo. Õppekäigu eesmärk oli toetada õpilaste ettevõtlikkuspädevust, kuna teatrietendus käsitles influenceri karjääri valimist ja raha kui väärtust. Etenduse sisu toetas ka meie kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide käsitlemist (ÕK, ptk 3, punktid 4 ja 5):

*Ahja Kool toetab väärtushoiakute kujunemist. Suuname õpilast mõistma oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tundma vastutust tegude tagajärgede eest. Koolis loome aluse õpilase enesemääratluspädevuse, eneseteadlikkuse ja sallivuse kujunemisele.

*Ahja Kool loob võimalused õpilasel selgusele jõuda oma võimetes, huvides ning loob aluse õpingute jätkamiseks järgnevatel haridustasemetel ja elukestvaks õppeks.

Lisaks eeldasime, et etenduse teadlik vaatamine aitab õpilasel mõista interneti ohte ja samas ka võimalusi ehk arendada digipädevust ning samas ka kriitilist mõtlemist.

Õppekäik oli edukas, sest tänasel arutelul selgus, et õpilased leidsid enda jaoks etendusest või ka teatrikultuurist midagi sellist, millest õppida, mille üle mõelda või arutleda. Tõdesime, et õppekäigule seatud eesmärgid saavutati.

Õppekäigu üle arutledes leiti, et etenduse sisu oli tänapäevane ja kõnetas nii mõndagi õpilast. Mõned õpilased tõid välja, et lavakujundus oleks võinud olla rikkalikum ja mitte ehk nii lakooniline ja modernne. Tõdeti ka seda, et liigne värvivalguse kasutamine ei olnud parim idee, sest häiris keskendumist. Samas osadele meeldisid tantsulised vahepalad ja ka muusika. Siiski oli üks kogemus, mis kõnetas kõiki õppekäigul osalenuid ühtmoodi ja see oli publiku ebakultuurne käitumine. Meie õpilased olid eeskujulikud ning mõistsid, kuidas teatris käituda, oskasid austada end ja näitlejaid ning publikut, kes soovis etendust vaadata. Kahjuks oli saalis palju teiste koolide noori, kes oma inetu käitumisega röövisid tähelepanu ning jätsid äärmiselt ebameeldiva mulje. Samas seegi osa õppekäigust oli tulevikuks kasulik- me võime kindlalt väita, et meie õpilased end nii inetult kunagi ülal ei pea.

Etendusest saab lähemalt lugeda siit: https://www.temufi.ee/u-tube/

Kokkuvõtte tegi direktor Pirjo

Oleme uhked õpihimuliste õpilaste üle

1.trimester on lõppenud ja õpilased on saanud tagasiside oma edasijõudmise kohta. Oleme kogu kooliperega uhked meie õpihimuliste õpilaste üle, kes panustasid oma õppimisse sedavõrd, et suutsid õppida 4-5le ning seejuures käituda eeskujulikult või hästi. Samas oleme uhked ka nende õpilaste üle, kes küll ei saanud tunnistusele neljasid ja viisi, kuid siiski pingutasid, püüdsid anda endast parima ning mõistavad, et õpivad vaid endale ning mitte õpetajale, emale/isale või klassijuhatajale. Õpilasi, kes pälvisid kiituse, saate näha rubriigist "Kool kiidab"https://ahjakool.ee/kool-kiidab/

Alustame uut trimestrit sama teadmistejanuliselt ning õpirõõmuga. Oleme valmis kogema, katsetama ja ise ellu viima ideid ning looma omale kooli, milles meil kõigil on hea õppida.

Galerii all, pildistas Georg Erik Org ja Georgist tegi pildi Kristelle Laevik.

Mida teha, kui põleb?

Koolil on väga oluline roll õpetada eluks vajalikke oskusi. Täna võtsime ette tuleohutuse ning käitumise tulekahju avastanuna. Oleme tänulikud Võnnu vabatahtlikele päästjatele, kes kogu kooli õpilastele ja õpetajatele taas meelde tuletasid, mida teha, kui avastad tulekahju.

Oluline on meelde jätta, et kui avastad tulekahju, siis tähtis on end mitte ohtu seada. Koolimajas on igal korrusel väiksed punased kastikesed, kus on häire nupp, mida tuleb kohe vajutada, kui oled avastanud tulekahju. Seejärel tuleb teavitada esimest täiskasvanut, kes juba koordineerib tegevust edasi. Lisaks on koolimajas igal korrusel olemas pulberkustutid. Päästjad tuletasid meelde, et pulberkustutit ei tohi kindlasti ilma põhjuseta avada, sest see muudab kustuti kasutuskõlbmatuks ning rikub ka kooli mööblit ja tehnikat. Samuti ei tohi häire nuppu ilma asjata vajutada, sest päästjad reageerivad igale väljakutsele ning valeväljakutse seab ohtu päriselt abi vajavate inimeste elud ning võib kaasa tuua suure rahatrahvi.

Küsisime päästjatelt, kuidas reageerida, kui mõni seade hakkab kas kahtlaselt särisema või suitsu välja ajama. Elektrist põhjustatud tulekahju korral tuleb eemaldada seade kiirelt vooluvõrgust ning kasutada pulberkustutit, kindlasti mitte kasutada vett. Meelde sai tuletatud, et küünlad ei põle kunagi üksi ka mitte elektriküünlad. Hoiatati, et sageli saavad kodused tulekahjud alguse purunenud kodumasina või telefoni laadija juhtmest. Seega võtsime teadmiseks, et pärast kasutamist võtame alati voolvõrgust välja telefoni laadija ning muud kodumasinad, mis võimalik.

Võnnu vabatahtlikud näitasid ka suitsu- ja vinguandureid ning rõõm oli tõdeda, et kõigis kodudes olid need juba olemas.

Pärast teooriat saime õues veekustutiga harjutada, kuidas saab tuld kustutada, kuidas suunata juga, kui raske on kustuti ja tunnetada milline on meie enda valmisolek reageerida. Soovijad said tutvuda päästeautoga. Oli huvitav, kasulik ja õpetlik ja veidi rõõmsat elevust oli ka:). Videosid kustutajatest näete meie FB lehel: https://fb.watch/h0py3Nv41n/

1.-4.klassi loovust arendav õppekäik

22. novembril oli 1.- 4.klassi õpilastel huvitav ja teistsugune koolipäev. Hommikul kogunesid kõik õpilased kunstiklassi, kus mängisime läbi , kuidas saab internetist osta teatripileteid.  Tegime selgeks mõisted repertuaar, mängukava ja parter. Paberile trükitud rõivaste hulgast valisime välja need, millega sobib minna teatrisse. Lõpuks tutvusime ka Vana-Kreeka vaasimaalidega.

Seejärel sõitsime Tartusse ja  külastasime „Vanemuise“ teatri Kollase kassi „Kostüümimängu“ töötuba. Seal saime teada, miks on teatris kostüüme vaja ja kui palju erinevaid kostüüme „Vanemuise“ teatril üldse kokku on. See arv on aukartustäratav – 100 000. Seejärel jagati õpilastele osad ja vastavad kostüümid. Juhendaja luges ette muinasjutu kahest mossis printsessist ja tegelased pidid õigel ajal lavale tulema ja vastavalt käituma. Nalja sai palju ja avaldus nii mõnegi õpilase näitlejaanne.

Seejärel jalutasime TÜ juurde, imetlesime suurt uhket hoonet väljastpoolt ja läksime sisse TÜ Kunstimuuseumisse. Seal ootas meid tore giid, kes rääkis põnevaid lugusid skulptuuridel kujutatud tegelaste kohta, näitas meile Vana-Kreeka amforat,  viis meid kurssi muumiate tegemisega Egiptuses ning oma silmaga said kõik näha 4. ja 12.aastase lapse muumiat.  Lõpuks maalis iga laps ühele savinõule mustreid. Valida oli mitme erineva nõu vahel ning oma lõpptulemusega jäid kõik rahule. Nüüd ei jäänudki muud üle, kui oma kunstiteos kotti pakkida ja kodu poole teele asuda. Meie projekt saab lõpu järgmise aasta maikuus, kui läheme „Vanemuise“  teatrisse „Sipsikut“ vaatama.

Õppekäigu planeeris ja viis ellu kunstiõpetaja koos 1.-4.klassi klassijuhatajatega. Piltide autor Aili Siitoja

Perepäev 10.11.2022

Tähistasime saabuvat (ja tänaseks möödunud) isadepäeva ühe ettevõtliku ja koostöise Mõ-Su-Li perepäevaga. Oodatud olid kõik meie kooli pered ja kõigi rõõmuks jagus meid rohkesti! Suur tänu teile, et saime ellu viia selle toreda õhtupooliku!

Mida toredat meie pered kogeda said? Meil oli 5 töötuba, kus juhendajate abiga oli võimalus kas meisterdada, tantsida, roboteid juhtida või arutleda ja uusi teadmisi saada. Kuna tegemist oli traditsioonilise Mõtle-Suhtle-Liigu üritusega, siis töötubasid planeerisime just neid aspekte silmas pidades. Liikumist toetas nii batchata ( tants ja muusika, mis pärineb Dominikaanist) töötuba kui ka liikumine mööda koolimaja. Mõistus ja käed said liikuda paberi töötoas, kus videojuhiste ja õpetajate Aili ja Ülla abiga valmisid koolimaja 1.klassi aknaid ehtivad lumehelbed ja puutöötoas, kus Roometi juhendamisel valmisid küünla- või kuumaalused. Nutikust ja digiteadlikkust arendas õpetaja Raineri juhendatud robootika töötuba, kus kilkeid ja naeru kostus üle kogu maja. Vaata lisa ka videotest:). Keskkonnateadlikkust ja suhtlemiskompetentse tõstis arutelu Tartu 2024 tiimi töötoas. Seega kõik Mõ-Su-Li komponendid olid rakendatud.

Igas töötoas oli aega 20 minutit tegutsemiseks ja siis tuli liikuda järgmisse töötuppa. Grupid liikusid koos ja kui tegime Mõ-Su-Li kokkuvõtte, siis nii mõnigi tunnistas, et leidis juurde uusi tuttavaid. Kas see pole mitte tore?

Pildid ja videod tegi direktor Pirjo ning täpse töötoa kestuse eest ja kella helistamise eest seisis Pirjo poeg Brent.

Koolis möllas HALLOWEEN

Tüdrukute klubi kuulutas välja Halloweeni kolmapäeva, selleks valmistati kaunistusi nii kodus kui koolimajas, koostöiselt riputati need üles ning otsustati, mis saab Halloweeni päeva sisuks. Neidude ettevõtlikkus, koostööoskused ning aktiivsus on igati kiiduväärt! Vahetunnil mängiti ära ka klassikaline Halloweeni mäng "Apple bobbing" ehk õuna söömine veekausist käte abita. Oh, seda lusti ja võidujanu ning kaasakilkeid, mis kajasid:).

Õpihimu rahuldamas

Üks põnev võimalus, kuidas sisukamalt õppida, on kogemusvahetus ja teistelt õppimine. Meie juhtkond rakendaski just seda õpioskust ning külastas Juhan Liivi nimelist Alatskivi kooli. Kohe alguses soovin öelda, et vastuvõtt oli väga lahke ja soe ning koolijuht Helen on üks hingega tulesäde, kes paluti direktori ametisse oma õpetajate poolt. Kui see pole kvaliteedimärk, siis kohe ei teagi, mis seda oleks:).

Juhan Liivi nimelises Alatskivi koolis, mis on alates 2018. aastast põhikool, keskkooli osa kaotati ja nüüd asub nendes ruumides kunstide kool (saab õppida nii muusikat, kunsti kui muud loovtegevust), õpib ca 170+ õpilast vist (loodan, et ei eksi). Aga mahust olulisem on sisu ja see, mida kõike nende noorte nimel ja arenguks ette võetakse.

Miks just seal koolis käisime - kõigepealt nimeloogika:) - oleme mõlemad kirjanike nime kandvad koolid. Sarnane on, et ka Alatskivi on ääremaa kool, kuigi oma piirkonna suurim. Mõlemad oleme ettevõtlikud koolid, seega oli sarnasusi, millele toetuda, aga on ka erinevusi, millest õppida või kogemust omandada. Neil on STEM õpe (oo!, see on nii põnev, loe lähemalt: https://sites.google.com/alatskivi.edu.ee/daipar/stem?authuser=0 ) ja nad on vinged Erasmuse projektide kirjutajad. Erasmuse projektidelt toodud materjalide kapp oli kuhjaga täis ning see polevat veel kõik, mis saadi, rääkimata teadmistest, kogemustest ja kontaktidest ning sõprusest, mis loodud.

Lisaks saime mõned mõtted sisekujunduseks (mil moel võiks moodsalt seinu kaunistada ja kuidas kasutada vanu euroaluseid hoopis pilkupüüdvateks pildiraamideks) ja kuidas tehnoloogia tunde varustada materjaliga koostöös kohalike ettevõtjatega.

Saime ka teada, et neil on väga asjalik, koostöine ja iseseisev õpilasesindus. Õnneks lubasid nad meile külla tulla ja võtta oma aktiivse presidendi kaasa. Ehk innustab meie noori ka. Saime kogeda tuletõrje õppust ja näha unistuste pesa, kuhu võiks tulla pärimustuba, kus saab kududa kangastelgedel ja teha muud peenemat näputööd:).
Pilte meie külastusest näeb allpool ning ootame rõõmsalt Tuglase ja Liivi taaskohtumist!

Õppekäigul Tallinnas

5.-9.klasside õpilased veetsid sügisese õppepäeva Riigikogus ja Eesti Kunstimuuseumis „KUMU“.

Õpetajad Annely, Ilvi ja Tiia, kes olid selle õppekäigu organisaatorid, tutvustasid bussisõidu ajal reisi eesmärki, tegevusi, üldist korraldust ning selle seost kolme olulise Ahja kooli väärtusega.

Riigikogu majja sisenemisel tuli läbida turvakontroll. Meid võttis meid vastu maja ekskursioonijuht, kes tutvustas tunni jooksul maja töökorraldust ja ruume. Kohtusime varem Ahja kooli külastanud poliitiku ja riigiametniku Liina Kersnaga, kes viis meid Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosolekute ruumi. Kogu koolipere mahtus istuma mikrofonidega varustatud ovaalse laua taha ja kuulsime Liina Kersnalt täpset infot, kuidas töö fraktsioonides käib.

Edasi suunduti Kunstimuuseumisse Kadriorus. Mitmekordses, avarate ruumidega majas esmalt lõunatati. Seejärel hajus seltskond maja erinevatele korrustele näitusi vaatama. Õpetaja Ilvil olid kaasas töölehed, mille küsimustele otsiti Kunstimuuseumist vastuseid.

Päeva ekstreemseim osa möödus Ülemiste vaaterattal. Selleks ajaks, kui meie boksid üles jõudsid, oli ka udu kadunud ja selgelt oli paista kogu pealinn, hülgehall meri ning peatselt koju viiv Tallinn-Tartu maantee.

Joosepiraja võistlused

Kooli Õpilasesindus hoogustab sel õppeaastal õpilaste liikumist vahetundidel. Kooli siseruumides asuv Joosepi rada koosneb erinevatest liikumisharjutustest ja mängudest. Esimene võistlus kekskastis on ÕE poolt läbi viidud ja tulemused teada. Keksu hüppamine kahe katsega käis aja peale. Võistlust viisid läbi Georg Erik, Kristelle, Lisete. Osalejaid oli 28. Pildile jäid raja kiiremad läbijad.

Õpilased tunde andmas

Õpetajate päeva tähistati meil traditsiooniliselt: kahe vanema klassi õpilased proovisid õpetaja ametit. Hommikusel aktusel vannutati koolijuhiks Algis Pärnamets. 8 noort õpetajat Berith-Ly, Lisandra, Marleen, Marcos, Markus, Robin, Kaimar, Marten viisid klassides läbi 4 ainetundi. Kord oli majas, õpilased püsisid klassides ja lärmigi polnud kuulda... Pedagoogide kaader kogunes töötuppa koolielu arendama ja roose punuma.