Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogu töökord

Hoolekogu 2017/18

 1. Raul Omel
 2. Alar Osik
 3. Ulvi Kade   -protokollija
 4. Allan Kongi - aseesimees
 5. Katrin Roositalu
 6. Piret Kozlovski - esimees
 7. Kati Rein
 8. Peeter Sibul
 9. Rita Lutsar
 10. Liise-Lisete Laur 8. kl
 11. Maria Tammleht 8. kl