"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Lihtsustatud õppe õppekava

Koolis on avatud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi õppivate laste klass nende õpilaste jaoks, kelle vaimne areng ei võimalda õppimist riikliku õppekava alusel.

  1. õppimine toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava Ahja Keskkoolile kohandatud õppekava järgi.
  2. abiklassi peamiseks eesmärgiks on soodustada õpilaste arengut, tunde-ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja kohanemist ning adekvaatse minapildi kujunemist;
  3. lapse LÕK klassi üle viimiseks suunatakse õpilane täiendavatele koolivälistele psühholoogilis-pedagoogilistele uuringutele ning maakonna nõustamiskomisjoni;
  4. õpilase abiklassi vastuvõtmisel esitab lapsevanem või eestkostja kooli direktorile kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse.

Klassijuhataja: Tiiu Lokk

Lae LÕK õppekava alla