Eeskirjad

Eeskirjad õppetöö korralduses - kooli kodukord, sisekorra eeskiri, arenguvestluse ja tunnustuamise kord.

Kooli vastuvõtmise kord

§ 1.Üldsätted
Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli (edaspidi kooli) õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.

Read more ...

Kodukord

 Kinnitatud direktori 21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 1-2/11

ÜLDOSA

1. Tegutsemise vorm

1.1 Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool (edaspidi Ahja Kool) on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Koolis on õppekava täitmiseks arvestatud nominaalne õppeaeg 9 aastat.

Read more ...

Sisekorraeeskirjad

 

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli (edaspidi Ahja Kooli) tegevuse põhieesmärk on luua võimetekohane õpikeskkond, kanda edasi oma kooli ja kodukoha tavasid, kasvatada vaimselt ja füüsiliselt arenenud, tööst ja kaasinimestest lugupidavaid, õpi- ja teotahtelisi inimesi. 

Read more ...

Arenguvestluse kord

Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse Ahja Kooli õpilasega läbi arenguvestlus. Arenguvestluse põhieesmärk on lapse arengu toetamine.

Read more ...

Tunnustamise kord

 

1. Eduka õppetöö ja eeskujuliku või hea käitumise eest tunnustamine õppeaasta jooksul:

Read more ...