Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
 matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
 matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
 kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2017. a

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
4) valikeksam inglise keeles või vene keeles (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a

8. klassi üleminekueksamite nõuded, läbiviimise tingimused ja kord

 • Põhikooli 8.klassi õpilased sooritavad õppeperioodi lõpul ühes õppeaines üleminekueksami.
 • Õppeaine, milles eksam sooritatakse, valib kool järgmiste õppeainete seast:
  eesti keel, matemaatika, inglise keel, bioloogia, ühiskonnaõpetus, ajalugu, keemia
 • Eksam on kirjalik.
 • Eksamiaine valik otsustatakse detsembri viimasel nädalal
 • Üleminekueksami asemel võib õpilane õpetajaga kokkuleppel teha uurimustöö.
 • Üleminekueksam toimub kooli poolt määratud kuupäeval.
 • Eksam algab kell 8.45 ja kestab maksimaalselt 120 minutit.
 • Eksam koostatakse aineõpetaja poolt.
 • Eksamimaterjalid kinnitatakse direktori poolt hiljemalt 1 nädal enne eksami toimumist.
 • Üleminekueksami päev on õpilasele vaba muudest õppeaine tundidest.
 • Eksamile eelnev päeval toimub eksamiaine konsultatsioon.
 • Eksamil kasutatakse hindamiseks 5-pallisüsteemi.
 • Eksam loetakse sooritatuks, kui hinne on „viis", „neli" või „kolm".
 • Klassi ei saa lõpetada puuduliku eksamihindaga õpilane. Õpilasele antakse võimalus sooritada järeleksam pärast täiendavaid konsultatsioone. Järeleksam peab olema sooritatud õppeperioodi lõpuks.
 • Üleminekueksami hinne kantakse e-kooli ja seda arvestatakse õppeaine aastahinde
 • väljapanemisel.