Tugiteenused

Hariduslikud erivajadused

Tegevused järeleaitamiseks hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele Ahja koolis

 • HEV tööplaani koostamine, täiendamine.
 • Selgitada HEV õpilased olemasoleva dokumentatsiooni, e-kooli, klassijuhataja ja õpetaja hinnangute põhjal.
 • Selgitada käitumuslike erivajadustega, sh koolikohustust mittetäitvad õpilased õpetajate hinnangute põhjal.
 • Koguda juhised ja dokumendid HEV lapse ja tugiteenuste osutamise kohta uue PGS järgi.  Koostada  selle põhjal tegevusplaan õppe- ja kasvatustegevuse rahuldavaks jätkamiseks
 • Hoida õpetajad kursis  HEV süsteemi  uuendustega laste õppimis- ja käitumis-probleemide ennetamiseks ja arengu  toetamiseks.
 • Koostöö HEV õpilaste vanematega.
 • HEV laste õppetöö, käitumise, puudumise  regulaarne jälgimine, vajadusel sekkumine.
 • Koostöö organiseerimine tugiõppe õpetajate klassijuhatajate ja aineõpetajate vahel
 • HEV õpilase individuaalse kaardi täitmine klassijuhataja poolt. Selle põhjal tugisüsteemi loomine.
 • Toetava õppe koordineerimine klassi tasandil ( I tasand).
 • Toetav õppe koordineerimine kooli tasandil (II tasand).
 • Kohustuslike konsultatsioonide külastatavuse jälgimine
 • Koostöö HEV õpil.aineõpetajate ja klassijuhatajatega
 • Koostöö valla sots.töötajaga, õppenõustajatega.
 • Aasta kokkuvõtted, järeldused, tugiõppest, parendustegevus.
 • HEV õpilaste pikendatud õppetöö.
 • Soovituslik õpilaste suunamine sobivasse õppekeskkonda koostöös vanema, õppenõustamiskeskuse ja valla sots. töötajaga.

Parandusõpe

Parandusõpe ehk õpiabi

Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel. Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

 1. korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;
 2. arendatakse kognitiivseid oskusi;
 3. kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Haridus- ja teadusminister  määrus. Vastu võetud 23.12.2010

Parandusõppe tunniplaan

ÜLLA REBANE matemaatika

1. klass 2. klass
Esmaspäev 6. tund  
Teisipäev 1. tund  
Kolmapäev   4. tund
Neljapäev   5. tund

 

TIIU LOKK matemaatika

  3. klass 5. klass 6. klass 9. klass
Esmaspäev   8. tund  7. tund  

Teisipäev

Kolmapäev

5. tund  2. tund  2. tund

7. tund

4. tund

 

Logopeed

Logopeedi töö põhieesmärgiks on aidata õpilasi, kellel on probleemid suulises ja/või kirjalikus eneseväljenduses. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel.

Read more ...

Konsultatsioon

Konsultatsiooni ajad õpetajatel ja klassijuhatajatel 2016-17. õppeaastal

Read more ...

Koduõpe

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord

Vastu võetud 11.08.2010 nr 40. Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõike 2 ja § 53 lõike 3 alusel.

Read more ...

Individuaalne õppekava

 Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine.

Individuaalse õppekava all mõistetakse hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

Read more ...