Juhendid

Juhendid õppetöö korralduseks - uurimustöö, loovtöö juhendid õpilastele ning hindamisjuhendid õpetajale.

Kirjalike tööde juhend

Esitatud nõuded kehtivad järgmistele kirjalikele töödele: referaat, uurimustöö, loovtöö, projektitöö, essee.

Read more ...

Nõuded vihikule

Vihik peab olema nõuetekohaselt pealkirjastatud: õppeaine/ vihiku liik, (kool), klass,õpilase nimi.
Käekiri on korrektne, loetav ja selge, tekst ilma vigadeta.

Read more ...

Loovtöö juhend ja korraldus

LOOVTÖÖ MÕISTE

Loovtöö tähendab õpilase enda poolt välja mõeldud, kavandatud, teostatud ja esitletud tööd, mis on õppeaineid lõimiv, arvestab kooli ja paikkonna eripära ning lähtub õppekava läbivatest teemadest.

Read more ...

Uurimustöö korraldus

Muudetud direktori 21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 1-2/11

UT võimalusi tutvustavad aineõpetajad 7. klassis I trimestril
UT täpsema teema ja juhendaja valivad 7. klassi õpilased oktoobris.
UT on võimalik teha järgmistes põhikooli riikliku õppekava ainetevaldkondades:
eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.

Read more ...

Hindamisjuhend

 Kinnitatud direktori 21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 1-2/11

Hindamise alus

(1) Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest, samuti põhikooli riiklikust õppekavast, põhikooli lihtsustatud riiklikust õppekavast (abiõppe õppekava) ja kooli õppekavast ning individuaalses õppekavas nõutavatest teadmistest ja oskustest.
(2) Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast määrusest, põhikooli riiklikust õppekavast ja kooli õppekavas toodud üldpädevustest ning kooli kodukorra nõuetest.

Read more ...