Muudetud direktori 21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 1-2/11

UT võimalusi tutvustavad aineõpetajad 7. klassis I trimestril
UT täpsema teema ja juhendaja valivad 7. klassi õpilased oktoobris.
UT on võimalik teha järgmistes põhikooli riikliku õppekava ainetevaldkondades:
eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.

Juhendaja

- aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel
- soovitab vajadusel kirjandust ja infot
- jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele

Kirjutaja

- valibI veerandi jooksul valdkonna ja juhendaja
- otsib teemakohaseid allikaid kirjandusest, internetist
- kogub ja töötleb andmeid
- viib läbi uuringud, vaatlused, küsitlused jne uuri
- kirjutab töö Word programmis
- vormistab töö nõuetekohaselt, esitab tähtajaliselt
- valmistab ette 5-minutilise esitluse (lühikokkuvõtte)

Läbiviimise korraldus

UT koostamine algab 7.klassi I veerandil ning lõpeb kaitsmisega maikuu teisel nädala
Kaitsmisele pääsemiseks esitab õpilane kaitsmiskomisjonile UT 1 nädal varem.
Kaitsmisettekanne on suuline (võib kasutada Power Pointi ja teisi näitlikke vahendeid).
UT kaitsmiseks valmistab õpilane 5 minutilise ettekande (sissejuhatus, eesmärgid, teema valiku põhjendus, sisu, hinnang tööle, järeldused).

Hindamine

Uurimistööd hindab kaitsmiskomisjon lähtuvalt kooli kehtestatud uurimistöö hindamisjuhendist.
UT hinnang on arvestuslik ning arvestatakse vastava aine aastahinde panekul.
UT tulemus teatatakse õpilastele nädala jooksul pärast kaitsmist ja kantakse seejärel ekooli
Arvestusel jälgitakse:
sisu, vormistust, korrektsust, algatusvõimet, kokkulepetest kinnipidamist, näitlikustamist, esitlust

Eriarvamused UT arvestusel otsustatakse komisjoni liikmete häälteenamusega.
Mitterahuldava tulemuse korral antakse õpilasele võimalus tööd parandada ja täiendada pikendatud õppetöö ajal. Järelkaitsmine peab olema sooritatud õppeperioodi lõpuks.

Õpilaste uurimistöid säilitatakse õppealajuhatajakabinetis (raamatukogus).