"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Uurimustöö korraldus

UT võimalusi tutvustavad aineõpetajad 7. klassis I trimestril
UT täpsema teema ja juhendaja valivad 7. klassi õpilased oktoobris.
UT on võimalik teha järgmistes põhikooli riikliku õppekava ainetevaldkondades:
keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.

Juhendaja
  • - aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel
  • - soovitab vajadusel kirjandust ja infot 
  • - jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele
Kirjutaja
  • valib I trimestri jooksul valdkonna ja juhendaja
  • otsib teemakohaseid allikaid kirjandusest, internetist
  • kogub ja töötleb andmeid
  • viib läbi uuringud, vaatlused, küsitlused jne.
  • kirjutab töö Word programmis
  • vormistab töö nõuetekohaselt, esitab tähtajaliselt
  • valmistab ette 5-minutilise esitluse (lühikokkuvõtte)
Läbiviimise korraldus

UT koostamine algab 7.klassi I trimestril ning lõpeb kaitsmisega aprilli 3. nädalal. Selle mittesooritamisel toimub järelkaitsmine juunikuu kahe esimese nädala jooksul.
Kaitsmisele pääsemiseks esitab õpilane kaitsmiskomisjonile UT 1 nädal varem.
Kaitsmisettekanne on suuline (võib kasutada Power Pointi ja teisi näitlikke vahendeid).
UT kaitsmiseks valmistab õpilane 5 minutilise ettekande (sissejuhatus, eesmärgid, teema valiku põhjendus, sisu, hinnang tööle, järeldused).

Hindamine

Uurimistööd hindab kaitsmiskomisjon lähtuvalt kooli kehtestatud uurimistöö hindamisjuhendist.

UT hinnang on arvestuslik ning arvestatakse vastava aine aastahinde panekul.
UT tulemus teatatakse õpilastele nädala jooksul pärast kaitsmist ja kantakse seejärel ekooli.
Arvestusel jälgitakse:
sisu, vormistust, korrektsust, algatusvõimet, kokkulepetest kinnipidamist, näitlikustamist, esitlust

Eriarvamused UT arvestusel otsustatakse komisjoni liikmete häälteenamusega.
Mitterahuldava tulemuse korral antakse õpilasele võimalus tööd parandada ja täiendada pikendatud õppetöö ajal. Järelkaitsmine peab olema sooritatud õppeperioodi lõpuks.
Õpilaste uurimistöid säilitatakse õppealajuhataja kabinetis (raamatukogus).