"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

KiVa

Friedebert Tuglase nimelises Ahja koolis rakendatakse alates 2019. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. 
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste kaudu nt Mõ-Su-Li;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste või kaelarätte;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut - https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Ave Plakk tiimi juht ave.plakk@ahjakool.ee 53779734
 • Leili Rood- klassiõpetaja
 • Ülle Jõesaar- aineõpetaja
 • Tiiu Lokk-  klassiõpetaja
 • Rita Lutsar- huvijuht
 • Pirjo Pall- direktor

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Kiusamise sekkumine:

 • Kui on tekkinud kahtlus või mõni õpilane on rääkinud, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi. Selleks on õpetajate toas ja olemas eeluuringu ankeedid.
 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile.
 • Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad eravestlused ohvriga, kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga, ohvri soovi arvestades rühmavestlus kiusaja ja ohvriga.
 • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
 • Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.
 • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetmeid:

1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks

2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga

3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures

4. aste – juhtumi üle andmine politseile