"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Kool kiidab

2.trimestri tublimad õppijad

Oleme väga uhked meie teise trimestri kõige paremaid õpitulemusi saavutanud õppijate üle!

2.klass, õpib hindele "5", käitumine eeskujulik: Arabella Maisvee;

Õpib hindele „4“ ja „5“ Berit Taukul, Liisa Joasoo, Mairin Mägi, käitumine eeskujulik;

3.klass, õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Eleri Haav

4.klass, õpib hindele "5", käitumine eeskujulik Tevor Kiho;

Õpib hindele "5", käitumine hea Iti Adeele Aasmäe;

õpib hindele„4“ ja "5", käitumine hea: Johanna Lambing, Liis Kangur

5.klass, õpib hindele "5" , käitumine hea Villu Adari;

õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Karolin Maisvee, Helena Pallandi, käitumine hea: Sander Kade

6.klass õpib hindele "5" , käitumine hea: Kristelle Laevik

õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Karmen Niinemägi, Georg Erik Org

7.väikeklass õpib hindele„4“ ja "5", käitumine hea: Merilii Mägi, Tristan Kihho

8.klass õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Jürgen Osik

9.klass õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Lisandra Kuusik

1.trimestri tublimad õppijad

Kiidame meie esimese trimestri kõige tublimate õpitulemuste saavutajaid!

2.klass, õpib hindele "5", käitumine eeskujulik: Arabella Maisvee;

Õpib hindele „4“ ja „5“ Berit Taukul, käitumine eeskujulik, Liisa Joasoo, käitumine hea.

3.klass, õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Eleri Haav

4.klass, õpib hindele "5", käitumine eeskujulik Tevor Kiho, Iti Adeele Aasmäe

5.klass, õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Karolin Maisvee, Helena Pallandi, käitumine hea: Villu Adari, Sander Kade, William Henry Org

6.klass õpib hindele "5", käitumine eeskujulik: Karmen Niinemägi, käitumine hea: Kristelle Laevik

õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Annabel Kraavi

7.väikeklass õpib hindele„4“ ja "5", käitumine eeskujulik: Merilii Mägi, Tristan Kihho

Tunnustame ka 9.klassi, kus mitmed õpilased on võrreldes eelmise õppeaastaga oma õpitulemusi parandanud ja jõudsid väga lähedale "4" ja "5" õpitulemustele.

________________________________________________________________________________________________________________

Johannes Käisi preemia laureaat 2023.a. on Annely Tubin. Annely pälvis tunnustuse oma kire eest õpetaja töö vastu. Pikemalt miks on Annely J.Käisi pärandi edasikandja, loe pildi alt.

Väljavõte kandideerimistaotlusest:
Annely õpetab inimeseõpetust, ühiskonnaõpetust, ajalugu ning Junior Achievement
programmi alusel majandust. Annely on aktiivne ja uuenduslik õpetaja, kes on sageli õpilaste
lemmik, sest ta on väga õpilaskeskne. Õpilaskesksus väljendub selles, et õpetaja planeerib
alati tunni, kus õpilane saab esmalt seostada eelnevaid teadmisi uue teemaga, kindlasti on
tunnis aktiivne tegevus ning sageli tehakse tegevusi, mis aitavad luua seoseid päriseluga.
Õpetaja lõimib aineõpetust ja üldpädevuste arendamist, aga sageli lõimib ka erinevaid
õppeaineid. Viimati toimus lõimitud tund koos kahe õpetajaga (matemaatika ja
inimeseõpetus) 2023.a kevadel, mil räägiti suhkru tarbimisest koos näitlikustamisega,
kasutades matemaatikaalaseid teadmisi ja oskusi suhkru koguse täpseks määramiseks.
Käesoleval aastal toimub tihe koostöö õpetaja Annely ja valikaine karjäär ja kodumajandus
õpetaja vahel, et 9.klassi õpilased saaksid kriitilised teadmised iseseisvasse ellu astumiseks
ning turvatunde, et on juba palju asju, mida nad igapäevasest elukorraldusest teavad ja
oskavad ning mõistavad teha ka teadlikke karjäärivalikuid.
Lisaks lõimimisele kasutab õpetaja Annely kogu koolimaja õpperuumina, õpilased saavad
sageli tunnis ringi liikuda mööda koolimaja ja otsida vastuseid või uut probleemülesannet,
mis on nutikalt mööda maja laiali paigutatud. Sageli kasutab õpetaja teema näitlikustamiseks
digivahendeid ning uuendab neid materjale igal õppeaastal. Tundides on nii individuaalseid
kui grupiga lahendatavaid ülesandeid, mis samuti toetab õpilaste isikupära ning
mitmekesistab õpiviise.
Õpetaja Annely täidab juba teist õppeaastat kooli arendusjuhi rolli, panustades aktiivselt
Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli arengusse ning toetades õpetajaskonda.
Lisaks aktiivsele tegevusele koolis, on õpetaja Annely juba aastaid oma laste kooli
hoolekogu esimees, on laulnud laulukooris ning on number üks fänn oma laste
maadlusvõistlustel.
Meie kooli meelest on õpetaja Annely Tubin Johannes Käisi pärandi väärikas edasikandja ja
arendaja.

TANUKIRI_Ringmajanduse-Meistriklass-2023_Ahja-Kool.pdf

Tunnustame kooli hoolekogu algatusel ja kogu koolipere heakskiidul õpetaja Rainer Lanemanni (pildil Ipadiga tegevuses). 29.09.2023 toimus Põlva valla õpetajate tunnustamine ja meie kooli aasta noorõpetaja kandidaat oli Rainer Lanemann. Rainer küll valla poolt tunnustust ei pälvinud, aga meie oleme tema üle hiiglama uhked ja oleme õnnelikud, et Rainer pälvis tunnustuse Tartumaa aasta haridustegu saavutamisel koos Melliste ja Luunja koolidega.

Esitlustaotlusesse kirjutati Raineri kohta järgmist:

Rainer on väga õpihimuline inimine, kes on terve õpetajana tegutsemise aja täiendanud enda nii IT alaseid teadmisi, rahatarkust kui ka pedagoogilisi teadmisi andragoogika valdkonnas. Viimased koolitused, kus Rainer on osalenud lisaks ülekoolilistele koolitustele on nt „Distantsilt targemaks: AI-AI-AI! Mis sa teed?“ ja „ProgeTiigri lühikoolitus - Open Roberta Lab veebikeskkond“. Lisaks sellele on Rainer meie kooli poolt projektijuht kolme kooli ühisprojektis Klass+ Nutikas digipööre. Selle projekti raames tuleb end pidevalt täiendada erinevate digitaalsete ja tehniliste vahendite kasutama õppimisel ning suur õppimiskoht on ka nutiõpilaste välja koolitamine, et nemad omakorda oleks valmis õpetama juba õpetajaid ja teisi õpilasi. Rainer arendab praktikas ka mentori oskusi ning koolitaja oskusi, sest projektijuhi ülesandeks on õpetada teisi õpetajaid digiseadmeid kasutama. Projekti juhtimine ja meie väikses koolis töötamine nõuab väga häid koostööoskusi. Samuti on koostöö meie kooli üheks kolmest põhiväärtusest ning Rainer kannab seda väärtust. Rainer on demonstreerinud oma häid koostööoskusi ja -valmidust korraldades koos kehalise kasvatuse õpetajaga nutikaid spordipäevi ja Mõ-Su-Li üritusi, lisaks koostöös juhtkonnaga korraldas Rainer 2023.a. Tuglase omaloomingukonkursi ajal külalistele inspireeriva nutitunni. Lisaks nõuab koostööoskuste rakendamist kooli arendustöö, kuhu Rainer hoolimata osakoormusest on valmis panustama. Lisaks kolme kooli ühisprojektile, kus tuleb innustada õpetajaid kasutama uusi digiseadmeid tundides ja enda koolitamisele, koolitab Rainer ka tööväliselt õppureid IT valdkonnas. Raineri töö on väga tänuväärne just HEV õpilastega, sest neil on tehnilist taipu ja mängulisust ning omapärast loovust, mis väga toetab robootika tegevusi ning mitmed nutiõpilased on just väikeklassist. Rainer usub, et õpilased suudavad ja oskavad iseseisvalt õppida ja hakkama saada ning kasutab seda metoodikat sageli ning õpilastele meeldib samuti, kui neid usaldatakse ja võimaldatakse vahel ka iseseisvalt juhendiga töötada. Rainer kasutab sageli õpikeskkonnana kogu kooli, õueala ja ka spordihoonet, sest nii robootika vahendid, kui nt droonid ja orienteerumisvahendid vajavad kasutamiseks ruumi ja Rainer on olnud loov kogu Ahjat õpikeskkonnana kasutama. Tänu panustamisele kolme kooli (Luunja, Melliste Ahja) ühisprojekti ning selle vedamisele, edendab Rainer meie kooli mainet kui digipädevuste teadlikku kujundajat. Lisaks sellele on Rainer eetilise käitumisega ennastjuhtiv noor inimene, kelle üle kogu kool on uhke.  
Kandidaadi tegevus Põlva valla, Põlva maakonna, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil Kandidaadi tegevus erinevates töögruppides, komisjonides, ühendustes ja sektsioonides, osalemine koostööprojektides, märkimisväärsed tulemused õpetamises ja kasvatamises: õpilaste saavutused aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel. Esinemine meedias, tegevus lektorina või koolitajana.
Rainer osaleb kolme kooli – Luunja, Melliste ja Ahja kooli koostööprojektis Klass+ Nutikas digipööre. Rainer on Ahja kooli projektijuht ja majasisene koolitaja selles projektis. Projekti raames on toimunud ka mitmed koolidevahelised sõbralikud võistlusmängud, kus meie kooli õpilased on edukalt osalenud. Lisaks oleme osalenud Codeweek üritusel, mis nõudis ka ainetevahelist lõimingut ja koostööoskuste rakendamist, et õppetegevus saaks toimuda. Rainer on eraettevõtjast koolitaja kodulehtede loomisel, mis omakorda on väga hea baas, et olla motiveerivaks ja inspireerivaks kolleegiks ka meie maja õpetajatele uute teadmiste rakendamisel ja omandamisel.  

2023 Aasta põhikooli aineõpetaja nominent Karin Pikk! Me oleme väga uhked Karini ettevõtlikkuse üle, panuse eest õpilaste annete avastamisse ja arendamisse ning tema enda ande üle!

Tunnustame 2022/23 õppeaasta hästi õppivaid õpilasi! Olete õpihimulised!

 1. Avaldan kiitust väga hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest
  2022/2023. õa aastahinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Arabella Maisvee
  Iti Adeele Aasmäe
  Tevor Kiho
  Kristelle Laevik
 2. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest
  2022/2023. õa aastahinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Eleri Haav
  Liis Kangur
  Johanna Lambing
  Karolin Maisvee
  William Henry Org
  Annabel Kraavi
  Georg Erik Org
  Markus Vana
 3. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning hea käitumise eest
  2022/2023. õa aastahinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Villu Adari
  Sander Kade
  Tristan Kihho
  Jan-Joosep Roots

Tunnustame 2022/23 õppeaasta 3.trimstri tublisid õpilasi! Olete meie visiooni loojad!

 1. Avaldan kiitust väga hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest
  2022/2023. õa III trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Tevor Kiho
 2. Avaldan kiitust väga hea õppeedukuse ning hea käitumise eest
  2022/2023. õa III trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Iti Adeele Aasmäe
  Kristelle Laevik
 3. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest
  2022/2023. õa III trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Eleri Haav
  Johanna Lambing
  Karolin Maisvee
  William Henry Org
  Annabel Kraavi
  Georg Erik Org
  Jan-Joosep Roots
  Markus Vana
 4. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning hea käitumise eest
  2022/2023. õa III trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Liis Kangur
  Villu Adari
  Sander Kade
  Tristan Kihho

Tunnustame 2022/23 õppeaasta 2.trimstri tublisid õpilasi! Olete meie visiooni loojad!

 1. Avaldan kiitust väga hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I
  trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Iti Adeele Aasmäe
  Kristelle Laevik
  Tevor Kiho
 2. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I
  trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Eleri Haav
  Kimm Adari
  Villu Adari
  Johanna Lambing
  Annabel Kraavi
  Georg Erik Org
  Markus Vana
 3. Avaldan kiitust hea õppeedukuse ning hea käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri
  hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:
  Sander Kade
  Jan-Joosep Roots

Kiitus 2023.a. Tuglase omaloomingukonkursil osalemise eest

Arabella Maisvee - eripreemia kunst
Merilii Mägi
Markus Vana - tunnustus kunst
William Henry Org
Karolin Maisvee
Liis Kangur - 3.koht kunst
Sander Kade
Helena Pallandi
Marten Mootse - 3.koht luule
Lisandra Kuusik - 2.koht kunst
Iti-Adeele Aasmäe - 2.koht kunst
Annabel Kraavi – eripreemia proosa
Villu Adari
Kristelle Laevik - 1.koht kunst
Marcos Lepik
Robin Haavakats
Algis Pärnamets
Pirjo Pall - 2.koht luule
Ilvi Suislepp - tunnustus proosa

Juhendajad ja žürii:
Ülla Rebane, Leili Rood, Ilvi Suislepp, Karin Pikk, Aili Siitoja, Tiiu Lokk, Roomet Feigenbaum
Peakorraldaja: Rita Lutsar

Kiitus konkursil osalemise eest

Kristelle Laevik ja tema juhendaja Karin Pikk Piparkoogikrõbin konkursil 4.-6.klasside
vanuserühmas 2.koht.
Avaldame tunnustust Piparkoogikrõbin konkursil osalejatele:

Villu Adari,
Rosabell Haavakats,
Sander Kade,
Karolin Maisvee,
William Henry Org,
Helena Pallandi;
Tristan Kihho,
Merilii Mägi.
Juhendaja Leili Rood
Arabella Maisvee
Johanna Lambing
Juhendaja Karin Pikk
Õpetajatest
Annely Tubin ja Pirjo Pall
Avaldan tunnustust Tähekese jubejuttude võistlusel osalemise eest:
Georg Erik Org ja Marleen Mägi
Lisette Nõmme
Juhendaja Ilvi Suislepp


1.trimestri õpihimulised õpilased

Avaldame kiitust väga hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:

Iti Adeele Aasmäe

Kristelle Laevik

Avaldame kiitust hea õppeedukuse ning eeskujuliku käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:

Eleri Aav

Johanna Lambing

Liis Kangur

William Henry Org

Karolin Maisvee

Helena Pallandi

Annabel Kraavi

Georg Erik Org

Markus Vana

Avaldame kiitust hea õppeedukuse ning hea käitumise eest 2022/2023. õa I trimestri hinnete põhjal alljärgnevatele õpilastele:

Tevor Kiho

Kimm Adari

Villu Adari

Sander Kade

Jan-Joosep Roots

Algis Pärnamets

Kiidame suvelugemisest osavõtjaid

Suvelugemise väljakutsel 2022 osales kümme lugejat. Kokku loeti 72 erinevat raamatut. Kõige rohkem lugemisbingo lahtreid täitis Oliver, kes luges läbi 16 raamatut. Kaks raamatut vähem luges õpetaja Ülla Narusbek. Väga tubli oli ka Karolin, kes läbis väljakutse 13 huvitava raamatuga. Pooled lahtrid täitis ehk 10 raamatut luges Villu. Mõni õpilane jõudis läbi lugeda vaid ühe raamatu ning ka see on kiitmist väärt.

Aitäh osalemast, Villu Adari, Karolin Maisvee, Sander Kade, Annabel Kraavi, Kristelle Laevik, Georg Erik Org, Oliver Rood, Ülla Narusbek, Pirjo Pall, Aira Ojala.

Mida loeti? Kõige rohkem loeti raamatut, mille on kirjutanud eesti autor ja ka neid, milles on rohkem kui 70 lehekülge – mõlema korral täiteti bingolahtreid seitse korda. Seitse korda loeti raamatut ka voodis ja üks lugeja märkis, et luges kõik raamatud voodis. Seekordsel suvelugemise väljakutsel ei loetud kordagi uuesti oma lemmikraamatut.

Toome mõned näited, et saada osa nendest huvitavatest valikutest. Teosed, mille pealkirjas on kellegi nimi: „Taaniel Teine“, „Onu Moritza sõnaraamat“, „Harry Potter and the Chursed Child“, „Hulku Rasmus“, „Lõvi Lõrr ja jänes Jass“, „Amanda patsid“.

Raamat, mille kaanel on loom: „Loomade elu. Konn“, „Unustamatu Ööbiku villa“, „Head und, mu kullake!“, „Koeralaps Berta seiklused“.

Raamat, mis tundub esmapilgul igav: „Mirabell“, „Armastuseöö“, „Hundid ja kitserahvas“.

Raamat, milles on salapära: „Kolme päeva saladus“, „Rigeli silmad“, „Operatsioon Kilekott“, „King nr 40“, „Siniste huntide linn“.

Raamat, kus on juttu sõprusest: „Kasuõed“, „Autopõnn Anto ja uus tüdruk“, „Minu Gruusia“.

Pereliikmete soovitatud raamatud on „Nullpunkt“ ja „Vesta-Linne, kohe voodisse!“.

Luuletusi on raamatutes „Kui ma olin väiksekene“, „Kirsikivimaja“ ja Suumani luulekogu.

Raamatud, milles on rohkem pilte kui teksti: „Hirmus nahkhiir“, „Rõõmsad röövikud“, „Wall E“.

Tunnustame meie Põlvamaa aasta õpetaja kandidaati - Leili Rood

Vald tunnustas õpetajaid 06.10.2022 eelmise õppeaasta eest. Leili küll ei saanud Põlva valla poolt valituks, aga meie koolitöötajate ja hoolekogu arvates on ta ikkagi Põlva valla aasta õpetaja!

Põlvamaa aasta klassiõpeta (21/22 õa) ja nominatsiooni teenis auga välja Aili Siitoja.
Katkend nominatsiooni ankeedist: Aili on ettevõtliku hoiakuga inimene. Tema väärtuseks on, et iga inimene on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja ehk iga inimene vastutab oma toimetuleku ja elujärje eest ise. Meie peame koolis õpetama iseseisvust, pealehakkamist ja vastutustunnet, et tulevikus ei oleks toimetulekuraskustega inimesi ja sotsiaalabist sõltujaid, kes ei otsigi muud väljapääsu. Ailile on oluline, et õpilased teaksid kooli ja üldinimlikke väärtusi.

Põlvamaa aasta aineõpetaja (21/22 õa) põhikoolis nominatsiooni teenis auga välja Aira Ojala.
Katkend nominatsiooni ankeedist: Aira arendab õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, analüüsioskust ja seoste loomise võimekust läbi praktiliste näidete, katsete tegemise ning looduses õpitu kinnistamise. Õppekäigud, mida Aira planeerib, projektid kirjutab ja ellu viib, toetavad õpilaste kriitilist ja loovat mõtlemist ning väärtushinnangute kujunemist. Ettevõtlikkust toetab iganädalane eesmärgistamine ning algatusvõime utsitamine. Koos oma klassidega viidi ettevõtlikkuse arendamiseks ellu esimene õpilaste koolikohvik, mis arvestas ka keskkonnahoiu väärtust. Lisaks on Aira sageli õpilaste loovtööde juhendaja ja loovtööd on üles ehitatud selliselt, et nad õpetaks õpilastele kirjalikku eneseväljendusoskust, allika kriitilisust ning toetaks nende loovust.

Põlvamaa edulugu 2022 on Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kooli projekt "Rohenädal".
"Rohenädal" toimus aprilli kolmandal nädalal ning selle nädala raames arendasime oma noorte loovust, keskkonnateadlikkust ning taaskasutamise teadmisi. Meil oli külas Astrid, kes tutvustas kogu koolile keskkonnaäppi Sordy, Kaidi Rämman ja Janika Usin õpetasid pakendeid sorteerima ning taas- ja uuskasutama. Toimus tüdrukute klubi korraldatud taaskasutuse moeshow, taaskasutatud materjalidest loodud käsitöö näitus ning taaskasutuslaat. Projekt on esitatud kandideerima edasi Ettevõtlike koolide edulugude vabariiklikul konkursil.

2021/22 õppeaasta tublid õppurid:

Kiituskiri:

Iti Adeele Aasmäe

Tevor Kiho

Kristelle Laevik

Georg Erik Org

Tunnustus:

Eleri Haav

Johanna Lambing

Kimm Adari

Liis Kangur

Villu Adari

Marten Mootse

Karolin Maisvee

Helena Pallandi

Annabel Kraavi

Oskar August Aasmäe

Carl-Robin Roositalu

Oliver Rood

Tristan Kihho

Jan-Joosep Roots

Kaur-Jonas Saar

Anette saar

Markus Vana

Kerli Kapsi