"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma töö on oluline osa kooli õppe-ja kasvatustööst ning toetab õppekavas sätestatud üldpädevuste kujundamist ja õppenõukogu otsusega pikapäevarühma määratud õpilase ainealaste teadmiste kinnistamist.

Pikapäevarühmas käivad õpilased 1.-9. klassini vanema avalduse alusel ja lisaks õppenõukogu otsusega õpilased 1.-9. klassini, kes vajavad tuge ja järelevalvet koduste õpiülesannete täitmisel.

Pikapäevarühma töökorraldusele (need juhtumid on märkustena registreeritud Stuudiumis) mitte alluvat vanema avaldusel pikapäevarühma töös osalevat õpilast  võib kooli juhtkond pikapäevarühmast välja arvata.

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni 12:00 - 15:30

Pikapäeva kasvataja: Ülla Narusbek telefon 5341 8548

Pikapäevrühma töökorraldus

1. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö trimestrite kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja Stuudiumi päevikus.

3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate või eestkostjate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

4. Pikapäevarühma töökava on vastavuses kooli üldtööplaaniga.

5. Pikapäevarühma kasvatajal on õpilaste nimekiri, kes osalevad huviringides. Samuti on olemas ülevaade Noortekeskuse tegevustest nädala jooksul.

6. Pikapäevarühm võib viibida ka väljaspool kooli ruume: (õppekäigul) vastavalt eelnevale kokkuleppele lapsevanemaga.

7. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda või puududa kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanema või eestkostjaga. Õpilane arvatakse ootelt maha järgmisel päeval.

Pikapäeva ajakava

5. tund 12.10-12.55 kogunemine, väike puhkus, vaba tegevus või õppimine

6. tund 13.05-13.50 õues kõik(kui päev läbi)

            13.50-14.00 oode

7.tund  14.00-14.45 õppimine ja vaikne tegevus(need kes ei õpi enam)

8. tund 14.55 õppimine ja mängimine, algab bussijaama ja noortekasse või trennidesse minek

            15.30. pikapäeva lõpetamine ja viimased lapsed lähevad koju.

Õpiabis, logopeedi tunnis ning huviringide töös osalevad õpilased liituvad pikapäevarühmaga hiljem.