Pikapäevarühm

Pikapäevarühmas käivad õpilased 1.-9. klassini vanema avalduse alusel ja lisaks õppenõukogu otsusega õpilased 1.-9. klassini, kes ei saa kodus õppimisega hakkama.

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni 12:00 – 16:00

Pikapäeva õpetaja: Ülla Narusbek telef: 53 418 548

Pikapäevrühma töökorraldus

1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö trimestrite kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja eKooli päevikus.

3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate või eestkostjate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

4. Pikapäevarühma töökava on vastavuses kooli üldtööplaaniga.

5. Pikapäevarühma kasvatajal on nimekiri õpilastest, kes osalevad kooli ruumides toimuvates ringitundides.

6. Pikapäevarühm võib viibida ka väljaspool kooli ruume: (õppekäigul) vastavalt eelnevale kokkuleppele lapsevanemaga.

7. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda või puududa õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanema või eestkostjaga. Õpilane arvatakse ootelt maha järgmisel päeval.

Pikapäeva ajakava

12:00 – 12:55   õpilaste kogunemine, puhkus õppetööst, käeline tegevus

13:05 – 13:50   tegevused õues

14:00 -14:45   õppetöö ja teised vaiksed tegevused

14:45 – 14:55   söömine

15.00 – 16:00   õpitu esitamine, klassiruumi korrastamine, õpilaste koju ja                                bussidele suunamine

Parandusõppes, logopeedi juures ning huviringide töös osalevad õpilased liituvad pikapäevaga hiljem.