"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Meie kooli väärtused

Kooli väärtuste mõistmise ja sõnastamisega alustasime tööd juba 2021.aasta lõpul, kui koolitöötajatega tundsime, et seni kehtinud väärtused ei ela enam nii tugevalt meie sees. Sealt edasi algas protsess, millesse kaasasime kõik koolitöötajad, õpilased ja lapsevanemad. Joonistasime koos kooli nägu, arutlesime Mõ-Su-Li raames väärtuste üle, osalesime koolitustel ning lõpuks 2022. a augustis sõnastasime meie kooli väärtused: õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus. Järgmiseks oli vaja nendele väärtustele luua tähendus just meie koolipere arusaama järgi. Koolitöötajate sisend oli olemas augustist, õpilaste ja lapsevanemate arvamused kogusime kokku novembris. Võtsime kõik mõtted arvesse ja sõnastasime meie ühiste väärtuste täpse sisu. Kuna kasutasime sõnastusi, mida kas õpilased, lapsevanemad või õpetajad täpselt kasutasid, siis võib mõni kirjeldus olla ehk kohmakas, aga seda siiram ja ausam ta on.

Väärtuste tähenduse kirjeldustes jagunesid vastused sedasi, et oli võimalik kirjeldada milline on õpihimuline, koostöine ja ettevõtlik inimene ja kuidas me nende väärtuste kujunemist koolis toetame.

Õpihimulise inimese kirjeldus

Õpihimuline inimene soovib ise uurida, otsida, õppida ja avastada, uusi teadmisi omandada ja oskab oma aega planeerida. Ta tahab teada, mis tunne on siis, kui ta teab. Õpihimuline inimene teab, mida ta soovib edasi õppida ja on valmis selle nimel pingutama ning ennast ületama. Õpihimuline inimene teab õpioskusi ning oskab neid kasutada. Õpihimuline inimene on soovib teha karjääri, ta on kohuse- ja vastutustundlik ning teadlik oma võimetest ja vajadustest. Õpihimuline inimene julgeb eksida ja vigadest õppida.

Õpihimu tekitamine

Väärtustame õppimist ja oleme ise eeskujuks. Ärgitame õpihimu ja tekitame huvi õpitava vastu maailma kogemise, õppemeetodite valiku (nt Kahoot, liikumispausid, lõimimine) ja olümpiaadidel ning konkurssidel osalemise kaudu. Õpilastena oleme tundides õigeaegselt kohal, osaleme aktiivselt ja teeme koduseid töid. Eesmärgistame oma tegevust ja küsime - "Mida uut õppisin?". Õpime koos ja üksteiselt, jagame kogemusi ja käime õppekäikudel. Tunnustame teadmiste ja oskuste omandamise eest.

Koostöise inimese kirjeldus

Koostöine inimene võtab vastutuse koostöös osalemise ja panustamise eest, oskab teha kompromisse, on paindlik, abivalmis, sõbralik, optimistlik ja pühendunud. Koostöine inimene oskab oma ideed esitleda ja kaitsta. Koostöisel inimesel on suhtlemisoskused, mis võimaldavad avatult ja lugupidavalt ennast väljendada, abi paluda, kuulata, eriarvamusi arvestada (sallivus), üksteise panust väärtustada ja arutleda. Koostöine inimene naudib protsessi, tõhusat tegutsemist ja tulemust, sest ta ei taha alati kõike üksinda ära teha ja usub, et koostöö tulemus on rohkem väärt.

Koostöö soodustamine

Koostöö eeldusteks on usaldus, tähelepanelikkus, toimiv ja hea kommunikatsioon ning ühises väärtusruumis toimetamine nii, et teadlikult tegutsetakse ühise eesmärgi nimel.  Arendame suhtlusoskusi ja kriitilist mõtlemist. Tekitame koostöövõimalusi ja õhutame valmisolekut koostööks. Kaasame inimesi, jagame ülesandeid vastavalt osalejate tugevustele ja annetele, valime õige töötempo ning peame kokkulepetest kinni. Koostööd teeme kooli ja koduga, lapsevanemaid kooli üritustele kaasates, lastega omavahel, grupi- ja rühmatööd tehes, vallaga ja kohalike ettevõtjatega.

Ettevõtliku inimese kirjeldus

Ettevõtlik inimene on loov, innovaatiline, avatud muutustele, uudishimulik, sihipärane tegutseja, algatusvõimeline, heade suhtlemis- ja läbirääkimisoskustega ning paindlik. Oskab langetada otsuseid, võtab vastutuse oma tegevuse eest ja oskab seejuures toime tulla ebaõnnestumistega. Ettevõtlik inimene on hea analüüsivõimega, oskab leida ja töödelda infot ning on kriitilise mõtlemisega. Ettevõtlik inimene on kompetentne, tal on tahe midagi korda saata. Ettevõtlik inimene julgeb riskida, eksida, abi küsida ja leida koostööpartnereid, aga oskab ka iseseisev olla.

Ettevõtlikkuse soodustamine

Ettevõtlikkuse soodustamiseks eesmärgistame, toetame loovuse arengut ja raamidest välja mõtlemist. Õpetame infot otsima, töötlema ja kriitiliselt mõtlema. Soodustame algatusvõimet ja koostööd, et areneks ettevõtlikkuspädevus. Osaleme üritustel ja korraldame üritusi nt koolikohvik, rohenädal, külalisesinejad koolis, maailmakoristusnädal, õppekäigud. Õpetame probleemide lahendamist, meeskonnana tegutsemist ja oskusi aega planeerida.