Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogu töökord

Hoolekogu koosseis 2017-2018

Raul Omel
Alar Osik
Ulvi Kade -protokollija
Allan Kongi – aseesimees
Katrin Roositalu
Piret Kozlovski – esimees
Kati Rein
Peeter Sibul
Rita Lutsar
Liise-Lisete Laur 8. kl
Maria Tammleht 8. kl

Hoolekogu koosolekud 2017-18

2. oktoobri 2017 päevakord:

Tegevused probleemsete lastega
Huviringide tutvustus
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Hoolekogu ettepanek on alustada A ja B võõrkeele õppega varem
Järgmine hoolekogu koosolek 27. nov. 2017