"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogu koosseis

Kaidi Rämman - hoolekogu esimees kaidi.ramman@gmail.com
Janely Trahv -  hoolekogu aseesimees
Tiia Tenno -  protokollija
 
Kaidi Rämman -  vanemate esindaja
Janely Trahv -  vanemate esindaja
Ulvi Kade - vanemate esindaja
Kristi Peedo - vanemate esindaja
Helina Turja - vanemate esindaja
Tiia Tenno -  õppenõukogu esindaja
Georg Erik Org -  õpilasesinduse esindaja 
Toivo Narusbek -  Põlva Vallavolikogu esindaja
Hoolekogu Protokollid saadetakse lapsevanematel Stuudiumisse.
Hoolekogu töökord
hoolekogu-tookord
Hoolekogu tööplaan
Hoolekogu-tooplaan-2022_2023