Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogu koosseis

Ulvi Kade – vanemate esindaja (I kooliaste)
Piret Kozlovski – vanemate esindaja (III kooliaste)
Kaidi Rämman– vanemate esindaja (I kooliaste)
Janely Trahv – vanemate esindaja (I kooliaste)
Raido Vilt – vanemate esindaja (III kooliaste)
Tiia Tenno kooli õppenõukogu esindaja
Annabel Tagaküla – õpilasesinduse esindaja
Jaryna-Nelly Mänd – õpilasesinduse esindaja
Toivo Narusbek – Põlva valla esindaja

Hoolekogu Protokollid

 

Hoolekogu töökord
hoolekogu-tookord