"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpilasesinduse põhimäärus

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli Õpilasesinduse Põhimäärus

I ÜLDSÄTTED

1.1 Õpilasomavalitsuse (edaspidi tekstis ÕOV) on õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 5.-9. klasside poolt valitud esindajad. Igast klassis valitakse õppeaasta alguses õpilasesindusse kuni kolm õpilast. Kui klassi esindaja osaleb ÕOV töös passiivselt, valitakse tema asemele uus liige.
1.2 ÕOV juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja ÕOV vahel, käesolevast ÕOV põhimäärusest ning Eest Vabariigi õigusaktidest.
1.3  ÕOV on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli rekvisiite ja ruume.
1.4 ÕOV on moodustatud määramata ajaks.

II EESMÄRGID

ÕOV tegevuse eesmärgid on:
2.1 aitab kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel;
2.2 esindavad õpilasi;
2.3 kasvatavad ühiskonnateadlikke noori;
2.4 pakuvad võimalust eneseteostuseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks;
2.5 aitata luua sõbralikul ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

III ÕOV ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕOV-l õigus:
3.1.2 teha omapoolseid ettepanekuid koolielu korraldamisel;
3.1.2 kasutada kooli tehnilisi vahendeid tunnivälise tegevuse organiseerimisel;
3.1.3 korraldada kooli juhtkonnaga kooskõlastatud üritusi;
3.1.4 koguda ja edastada infot.

3.2 ÕOV kohustuseks on:
3.2.1 osaleda ÕOV töös ja tema poolt organiseeritud üritustel;
3.2.2 olla eeskujuks kaasõpilastele kooli kodukorra täitmisel;

3.3 ÕOV järgib oma tegevuses kooli põhimäärust ja kodukorra eeskirju ning peab kinni kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest.
3.4 ÕOV ei sekku vahetult õppeprotsessi ega ignoreeri õpetajate tegevust.

IV JUHTIMINE

4.1 ÕOV üldkoosolekule, millest võtavad osa 5.- 9. klasside valitud esindajad, kuulub kõrgeim seaduslik võim ja tema otsused on ülemuslikud juhatuse otsuste suhtes.
4.2 Korraline üldkoosolek toimub reedeti, peale teist tundi;
4.3 Üldkoosolek võtab lihthäälte enamusega vastu põhimääruse, mis jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktori ja ÕOV presidendi poolt.
4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul kui kohal on vähemalt 50% omavalitsuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, välja arvatud põhimääruse muutmise otsus, mille poolt peavad hääletama vähemalt 75% omavalitsuse liikmetest.Põhimääruse muutmisest võib ettepanekuid teha iga ÕOV liige.
4.5 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu avaliku või salajase hääletamise teel. Igal ÕOV liikmel on üks hääl.
4.6 ÕOV üldkoosoleku pädevuses on:
4.6.1 põhimääruse vastuvõtmine;
4.6.2 põhimääruse muutmine;
4.6.3 presidendi ja asepresidendi valimine;
4.6.4 ÕOV reorganiseerimise vajaduse otsustamine;
4.6.5 ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.6.6 teiste ÕOV-de, maakondlike või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega ühinemise otsustamine;
4.6.7 ÕOV liikmete aktiivsuse arutamine. Kui klassi esindaja osaleb töös passiivselt, teeb üldkoosolek presidendile kohustuseks algatada selles klassis uue liikme valimine.
4.7 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:
4.7.1 kui seda soovib vähemalt 75% ÕOV liikmetest;
4.7.2 kui seda soovib ÕOV juhatus;
4.7.3 kui seda soovib kooli juhtkond.
4.8 Erakorralise koosoleku päevakord peab olema juhatuses läbi arutatud ja osavõtjatele teatatud vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku kokkukutsumist.
4.9 Kõik ÕOV üldkoosolekud protokollitakse ning protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil asjaosalistel ning vajadusel saadetakse protokollidest või koosolekutel vastuvõetud otsustest väljavõtted klassidele, kooli juhtkonnale, hoolekogule.
4.10 Kõik ÕOV liikmed aktsepteerivad vastuvõetud otsuseid.

V JUHATUS

5.1 ÕOV juhatus on 2-liikmeline, kuhu kuuluvad president ja asepresident.
5.2 Juhatus valitakse salajasel hääletamisel, kui seda nõuab vähemalt 2/3 kohalolevatest liikmetest.
5.3 Juhatuse ülesanded on:
5.3.1 planeerimine;
5.3.2 koordineerimine;
5.3.3 analüüsimine;
5.3.4 esindamine;
5.3.5 põhimääruse täitmise jälgimine;
5.3.6 kooli esindamine;
5.3.7 kooli hea maine tagamine.

VI PRESIDENT JA ASEPRESIDENT

6.1 President ja asepresident valitakse ÕOV liikmete seast õppeaasta teisel üldkoosolekul lihthäälte enamusega üheks õppeaastaks.
6.2 Presidendi õigused ja kohustused:
6.2.1 saada valitud põhimäärusega ettenähtud korras;
6.2.2. astuda tagasi;
6.2.3 esindada ÕOV-d kooli hoolekogus, Eesti Õpilasomavalitsuste Liidus.
6.3. Asepresidendi õigused ja kohustused:
6.3.1 saada valitud põhimäärusega ettenähtud korras;
6.3.2 astuda tagasi;
6.3.3 asendada presidenti tema äraolekul.
6.4. Presidendi ja ja asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha, kui:
6.4.1 president ja asepresident ei ole võimelised oma tööd juhtima vähese aktiivsuse tõttu või tervisliku seisundi tõttu;
6.4.2 presidendi või asepresidendi tegevus ei vasta ÕOV põhimäärusele või kooli põhikirjale ja president või asepresident ületab talle antud volituste piire;
6.4.3 president või asepresident ei täida üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning kooli juhtkonnaga sõlmitud kirjalikke kokkuleppeid;
6.4.4 presidendi või asepresidendi tegevus kahjustab kooli või omavalitsuse mainet.
6.5 Presidendi või asepresidendi tagandamine toimub samas korras kui nende valimine ÕOV üldkoosolekul. Tagandatakse mõlemad korraga.

VII TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 ÕOV tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus juhul kui 75% liikmetest sellega nõustub.
7.2 Ettepaneku ÕOV tegevuse lõpetamiseks või selle reorganiseerimiseks võivad teha president koos asepresidendiga, juhatus või 75% ÕOV liikmetest.
7.3 ÕOV tegevuse lõpetamise ettepanek peab olema põhjendatud ning koos sellega peavad olema esitatud alternatiivsed variandid ÕOV reorganiseerimiseks.
7.3.1 kui tegevus ei vasta põhikirjale;
7.3.2 kui kahjustatakse kooli mainet ja inventari;
7.3.3 kui segatakse kooli õppetegevust.
7.4 ÕOV reorganiseerimisel ja uue omavalitsuse moodustamisel jätkab see tööd käesoleva põhimääruse alusel ja seda ei loeta uuesti alustamiseks.