"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õpiabi vana

1) Õpilase esmane õppetööalane abistamine ja nõustamine on õpetaja ülesanne õpetuse individualiseerimise teel ainetunnis ning tunnivälisel ajal ainekonsultatsioonide vormis;

Nõustamise ja õpiabi skeem Ahja koolis

    Nõustamise ja õpiabi skeem Ahja koolis

2) klassijuhatajad viivad läbi arenguvestlusi õpilaste ja lastevanematega vastavalt Ahja Keskkooli arenguvestluste läbi viimise korrale;

3) õpilaste nõustamine kutsevalikul toimub 9. ja 12.klassis maakonna karjäärinõustaja poolt, teistes klassides läbiva teemana ainetundides, läbi klassijuhataja tegevuse ning ülekooliliste projektide kaudu;

4) eelmise veerandi õpitulemuste põhjalikumaks analüüsimiseks ja vajalike tugistruktuuride määramiseks toimub õppeveerandite alguses tugistruktuuride nõupidamine. Samuti analüüsitakse nõupidamisel eelmisel veerandil rakendatud tugistruktuuride tõhusust ning vajadusel muudetakse neid.

4.1) Tugistruktuuride nõupidamisel osalevad õppealajuhataja, logopeed, parandusõppe õpetaja ja käsitletava küsimusega seotud aineõpetajad.

4.2) Lapsevanemale/eestkostjale saadetakse pärast tugistruktuuri määramist vastavasisuline kirjalik teatis, mille ta tagastab allkirjastatult.

5. Neile, kes nõustamisele ja tunnivälisele abile vaatamata ei suuda õppekava nõudeid täita, on seatud sisse parandusõppe tunnid.

5.1) parandusõpperühmad on moodustatud põhikooli lastele, rühma suuruseks on kuni 6 õpilast;

5.2) rühmade tegutsemise eesmärgiks on toetada hariduslike erivajadustega õpilaste arengut ja võimaldada neil saavutada põhihariduse õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi;

5.3) parandusõpet ei rakendata lihtsustatud- või toimetulekuõppekava alusel õpetatavatele õpilastele;

5.4) õpilane viiakse parandusõppele koolianalüüsi põhjal;

5.5) parandusõppele viidavate õpilaste nimekirja kinnitab õppenõukogu üldjuhul üheks õppeaastaks esimese õppeveerandi jooksul, 1.klassi õpilaste nimekirja teise õppeveerandi lõpuks;

5.6) parandusõpet vajavad õpilased selgitatakse välja õppeaasta viimase veerandi jooksul;

5.7) õppeaasta lõpus väljastatakse lapsevanemale teatis tema lapse parandusõppe vajamise kohta;

6) Koolis töötab logopeed, kes nõustab kooli ning lasteaia lapsi ja lapsevanemaid. Toimuvad logopeeditunnid vastavat abi vajavatele lastele.

6.1) Logopeedi töö põhieesmärgiks on aidata lapsi, kellel on tekkinud probleemid suulises ja/või kirjalikus eneseväljenduses;

6.2) Logopeedi töö aitab kaasa ka lapse üldisele arengule, mistõttu seda abistruktuuri rakendatakse ka piisavat kooliküpsust mitte saavutanud koolieelikute ja 1.klassi õpilaste abistamisel;

6.3) Logopeediaalane töö toimub logopeedi poolt koostatud tunni-ja tööplaani alusel.

7) Kui aineõpetaja tunnivälise lisatöö ja õpiabi (par.õpe, logopeed) rakendamisega ei ole saavutatud lapse õppimisalane toimetulek, on võimalus rakendada individuaalset õppekava.

7.1) Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks;

7.2) Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele,kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel;

7.3) Individuaalse õppekava koostamise algatamiseks esitab õpilane, alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja vastavasisulise põhjendatud taotluse kirjalikult kooli direktorile;

7.4) Kooli direktor vaatab taotluse läbi 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ning vajadusel toetudes pedagoogilis-psühholoogilisele või meditsiinilisele uuringule, teeb otsuse rahuldada taotlus ja koostada õpilasele individuaalne õppekava või jätta taotlus rahuldamata;

7.5) Individuaalse õppekava koostamisest keeldumise vormistab direktor käskkirjaga, tuues välja keeldumise põhjused ning teeb selle õpilasele (esindajale) posti teel kättetoimetamisega teatavaks.

7.6) Individuaalse õppekava koostamise algatamise kooli poolt otsustab õppenõukogu. Õppenõukogu otsusest teavitatakse viivitamatult õpilast (esindajat) kirjalikult, tuues ära põhjused, mis tingivad individuaalse õppekava koostamise vajaduse.

7.7) Õpilasel (esindajal) on 10 tööpäeva jooksul, arvates päevast, millal ta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, õigus teavitada kooli kirjalikult oma keeldumisest individuaalse õppekava koostamiseks. Nimetatud keeldumise esitamisel lõpetab kool individuaalse õppekava koostamise menetluse.

7.8) Individuaalse õppekava rakendamise otsuse kinnitab direktor käskkirjaga.

8) Koolis on avatud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi õppivate laste klass nende õpilaste jaoks, kelle vaimne areng ei võimalda õppimist riikliku õppekava alusel.

8.1) õppimine toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava Ahja Keskkoolile kohandatud õppekava järgi.

8.2) Abiklassi peamiseks eesmärgiks on soodustada õpilaste arengut, tunde-ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja kohanemist ning adekvaatse minapildi kujunemist;

8.3) Lapse LÕK klassi üle viimiseks suunatakse õpilane täiendavatele koolivälistele psühholoogilis-pedagoogilistele uuringutele ning maakonna nõustamiskomisjoni;

8.4) Õpilase abiklassi vastuvõtmisel esitab lapsevanem või eestkostja kooli direktorile kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse.

9) Koduõppe kord - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12903204

10) Meditsiiniline abi on kooliarsti-või õe poolt kättesaadav vastuvõtuaegadel;

11) Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õppeülesannete täitmisel. Pikapäevarühm moodustatakse õppeaasta alguses 1.-6. klassi õpilastest. Rühmas ei ole üle 25 lapse;

11.1) Õpilane võetakse pikapäevarühma vanema avalduse alusel;

11.2) Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja ja päevakava üheks õppeaastaks oma käskkirjaga;

11.3) Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja “Kasvatusrühma päevikus”;

11.4) Pikapäevarühmast võivad õpilased lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).