"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Õppekäik etendusele U-Tube

Taaskord on üks sisukas õppekäik oma eelnevate ja järgnevate tegevustega läbitud. Õppekäik viis etendusele U-Tube, Põlvasse. Õppekäigul osalesid meediaringi õpilased ja 6.-9.klassi õpilased. Õppekäigu valmistasid ette õpetajad Ilvi, Annely ja Tiiu ning direktor Pirjo. Õppekäigu eesmärk oli toetada õpilaste ettevõtlikkuspädevust, kuna teatrietendus käsitles influenceri karjääri valimist ja raha kui väärtust. Etenduse sisu toetas ka meie kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide käsitlemist (ÕK, ptk 3, punktid 4 ja 5):

*Ahja Kool toetab väärtushoiakute kujunemist. Suuname õpilast mõistma oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tundma vastutust tegude tagajärgede eest. Koolis loome aluse õpilase enesemääratluspädevuse, eneseteadlikkuse ja sallivuse kujunemisele.

*Ahja Kool loob võimalused õpilasel selgusele jõuda oma võimetes, huvides ning loob aluse õpingute jätkamiseks järgnevatel haridustasemetel ja elukestvaks õppeks.

Lisaks eeldasime, et etenduse teadlik vaatamine aitab õpilasel mõista interneti ohte ja samas ka võimalusi ehk arendada digipädevust ning samas ka kriitilist mõtlemist.

Õppekäik oli edukas, sest tänasel arutelul selgus, et õpilased leidsid enda jaoks etendusest või ka teatrikultuurist midagi sellist, millest õppida, mille üle mõelda või arutleda. Tõdesime, et õppekäigule seatud eesmärgid saavutati.

Õppekäigu üle arutledes leiti, et etenduse sisu oli tänapäevane ja kõnetas nii mõndagi õpilast. Mõned õpilased tõid välja, et lavakujundus oleks võinud olla rikkalikum ja mitte ehk nii lakooniline ja modernne. Tõdeti ka seda, et liigne värvivalguse kasutamine ei olnud parim idee, sest häiris keskendumist. Samas osadele meeldisid tantsulised vahepalad ja ka muusika. Siiski oli üks kogemus, mis kõnetas kõiki õppekäigul osalenuid ühtmoodi ja see oli publiku ebakultuurne käitumine. Meie õpilased olid eeskujulikud ning mõistsid, kuidas teatris käituda, oskasid austada end ja näitlejaid ning publikut, kes soovis etendust vaadata. Kahjuks oli saalis palju teiste koolide noori, kes oma inetu käitumisega röövisid tähelepanu ning jätsid äärmiselt ebameeldiva mulje. Samas seegi osa õppekäigust oli tulevikuks kasulik- me võime kindlalt väita, et meie õpilased end nii inetult kunagi ülal ei pea.

Etendusest saab lähemalt lugeda siit: https://www.temufi.ee/u-tube/

Kokkuvõtte tegi direktor Pirjo