"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Sisekorraeeskirjad

 

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli (edaspidi Ahja Kooli) tegevuse põhieesmärk on luua võimetekohane õpikeskkond, kanda edasi oma kooli ja kodukoha tavasid, kasvatada vaimselt ja füüsiliselt arenenud, tööst ja kaasinimestest lugupidavaid, õpi- ja teotahtelisi inimesi. 

ÜLDEESKIRJAD

1. Eesti Vabariigi kodanikena on Ahja Kooli töötajad ja õpilased kohustatud järgima EV seadusi

2. Koolikohustust mittetäitvad õpilased ja nende vanemad kannavad vastutust vastavalt EV seadustele

3. Õpilase kohustuslikuks dokumendiks on õpilaspilet. Õpilaspileti kaotamise või rikkumise korral pöördub õpilane klassijuhataja poole ja kirjutab avalduse uue dokumendi saamiseks

4. Tunnid algavad koolis kell 8.20

5. Korrapidaja õpetaja tuleb tööle hiljemalt 8.00, ülejäänud õpetajad hiljemalt 10 minutit enne esimese tunni algust

6. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi. Sisejalanõud ei tohi kahjustada kandja tervist ega jätta põrandale triipe

7. Kooli pidulik riietus on hele ühevärviline pluus ja tume ühevärviline seelik, kleit või püksid

8. Garderoob on tundide ajal suletud, avatakse vajadusel

9. Kooli sisekorraeeskirjade ja ühiselu normide vastu eksinud õpilase vanemat (hooldajat) teavitatakse probleemist kohe 

ÕPILASTE ÕIGUSED

1. Saada vajadusel täiendavat abi õpetajatelt:

täiend- ja süvaõpet konkurssidel, olümpiaadidel jne osalemiseks;

õppeaine järelõpet, kui on puudutud mõjuva põhjusega pikemat aega;

üldkonsultatsioonideks;

2. Kasutada klassi- ja koolivälises töös kokkuleppel direktsiooniga kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid

3. Esitada direktsioonile kirjalikke ja põhjendatud pretensioone ning ettepanekuid õpetamise taseme suhtes

4. Õpilasel, tema vanematel või neid asendavatel isikutel on õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral õigus pöörduda õppe- ja kasvatustöö riiklikku järelvalvet teostava ametiisiku või kõrgemalseisva haridusorgani poole otsuse läbivaatamiseks

ÕPILASE KOHUSTUSED

I ÜLDISED KOHUSTUSED

Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli õpilane

 • käitub viisakalt, väärikalt ja vaoshoitult igal pool ja igas olukorras;

 • on teotahteline ja abivalmis;

 • hoiab kooli ja kaasõpilaste vara;

 • hoiab oma kooli au;

 • on korrektselt ja puhtalt riietatud, ei kanna tundides üleriideid, peakatteid;

 • kasutab säästlikult vett, elektrit ja paberit;

 • hoiab ja väärtustab oma tervist;

 • hoiab isiklikku ja ühiskondlikku vara; kooliruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab kahju;

 • vastutab ise kaasa võetud õppetööks mittevajalike asjade eest;

 • osaleb vajadusel kooli ja -ümbruse korrastamisel

II ÕPPETÖÖGA SEONDUVAD KOHUSTUSED

1. Vastavalt EV seadustele on osavõtt ainetundidest kohustuslik

2. Õpilane saabub kooli vähemalt viis minutit enne esimese tunni algust ja ei hiline tundidesse

3. Klassikorrapidaja teatab direktsioonile õpetaja mitteilmumisest tundi, kui tunni algusest on möödunud 10 minutit

4. Õpilase puudumiste kohta peetakse arvestust

Kuus üksikut põhjuseta puudutud tundi – kirjalik noomitus

Kaks põhjuseta puudutud päeva – kirjalik noomitus

5. Lapsevanema/hooldaja tõendi alusel võib puududa tundidest haiguse tõttu või muudel põhjustel, teatades eelnevalt klassijuhatajale või juhtkonnale. Puudumistõendi esitab hiljemalt kooli tulemise päeval. Põhjendatud vajadusel õppepäeva keskel koolist lahkumiseks küsib õpilane luba klassijuhatajalt või juhtkonnalt (eriolukorras jätab teate õpetajate tuppa)

6. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesannete tähtajalisest täitmisest

7. Õpilane valmistub võimetekohaselt igaks õppetunniks

8. Õpilane võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed ja hoiab need puhtad ning korras.

9. Õppetööks mittevajalikke asju ei ole lubatud kaasa võtta. Õpetajal on õigus need konfiskeerida ja tagastada vanemale.

10. Kooli raamatukogust laenutatud õpikutel peab olema kaitsev ümbris. Selle puudumisel on õpetajal õigus õpik õpilaselt ära võtta.

11. Õpilane istub klassis oma kindlal kohal

12. Õpilane ei häiri klassikaaslaste ja õpetajate tööd

13. Tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks palub õpilane õpetajalt luba, mõjuva põhjuseta tunni ajal ringiliikumine ei ole lubatud

14. Kehalise kasvatuse tunnis viibivad kõik õpilased (vabastatud õpilased täidavad õpetaja korraldust)

15. Spordihoones täidab õpilane spordihoones kehtestatud reegleid, sh kannab sporditunnis vahetusriideid ja jalatseid, täidab hügieeninõudeid

16. Põhjuseta puudumise eest karistatakse õpilast koolis vastavalt seadustele

17. Õpilasel on nõutav õpilaspäevik, mida õpilane täidab ise

18. Õpilase vihikutele on kehtestatud ühtsed nõuded

19. Õpilane lülitab õppetundide ajaks mobiiltelefoni välja

20. Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.30

21. Õpilane lahkub üldjuhul pärast viimast tundi koolimajast, va juhul, kui talle ei ole antud mingeid teisi korraldusi (üritused, konsultatsioonid jne)

III KOHUSTUSED VAHETUNDIDES

1. Õpilane käitub nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi. Ei ole lubatud:

 • avada koridori aknaid;

 • istuda aknalaual;

 • häirida teisi lärmaka käitumisega;

 • väljuda tundide ja vahetundide ajal omavoliliselt kooli territooriumilt

2. Õpilane peseb ja kuivatab enne söömist käed

3. Sööklas käitub viisakusnorme järgides (sööb oma kohal, toidu tõstmisel arvestab kaasõpilastega, koristab laua)

4. Õpilane sööb sööklas, toidu väljaviimine sööklast on keelatud

IV KOHUSTUSED KOGUNEMISTEL

1. Õpilane tuleb kogunemisele koos oma klassi ja aineõpetajaga (vastavalt olukorrale)

2. Õpilane käitub viisakalt ja on tähelepanelik kuulaja

V KOHUSTUSED KORRAPIDAMISEL

1. Koolis on 2 korrapidaja õpetajat vastavalt graafikule

2. Korrapidaja õpetaja ülesandeks on jälgida vahetusjalanõude kasutamist ja tagada vahetundides kord.