"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Koolitöötajad kui esiõppijad

Selleks, et meie kool oleks õpihimulise inimese kujundaks, oleme ise eeskujuks ja sütitame ka oma õpihimu, koostööoskusi ja ettevõtlikkust. Oleme teinud meie FB kanalis postitusi koolitöötajaid hõlmanud õpiürituste kohta, aga jagan ka meie kodulehe lugejatele kokkuvõtet sellest, milliseid tegevusi me Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel projektiga "Looduses ühtsete väärtustega meeskonnaks" kujunemine saime läbi viia ja millist mõju me lootsime saada ja mida näeme juba praegu.

Õpiürituste eesmärgid olid:

1. Ühise teadmise loomine konfliktilahendamisoskustest ning kuidas meie meeskond käitub ja toimib tavapärasest erinevas keskkonnas, arvamuse kujundamine aktiivõppe kogemusest ja selle mõjust õppimisele.

2. Teadlikkuse tõusmine enda rollist meeskonnas, tunnetus, kuidas meie meeskond konflikte lahendada oskab ning kuidas mõjub koos liikumistegevuses osalemine meeskonnatundele.

Nagu võib välja lugeda, hõlmasid õpiüritused liikumist ja koos liikumist, sest ärgem unustagem, et kuulume ka TEHA võrgustikku ning usume, et liikumine aitab hoida vaimset ja füüsilist tervist ning toetab seeläbi ka õppimist. Meie koosliikumise võimalusteks oli esmalt jõematk ehk raftimatk Võhandu jõel ja augustis hakkasime koostöö- ja konfliktilahendamise oskusi arendama jalgrattamatkal. Muidugi lisaks sõnastatud eesmärkidele suutsime saavutada ka palju isiklikke eesmärke: eneseületus, hirmudest üle saamine, pingetaluvus, füüsiliselt ebamugava olukorraga toimetulek, jmt. Matkadele eelnes teooria konfliktide lahendamisest ning matkadele järgnesid ühised õpiringid, kus reflekteerisime saadud kogemuse üle ning tekitasime ühist teadmist meie meeskonna tunnetusest ning kuidas eriarvamusi lahendada nii, et need ei muutuks tüliks.

Kogetu andis kinnitust sellest, et meie meeskonnale meeldib koos olla, suudame ka väljakutsuvas keskkonnas oma arvamusi avaldada, julgeme olla avameelsed oma seisukohtade väljendamisel ja suhted meeskonnas on head ja usalduslikud. Kindlasti võtsime õpiüritustest kaasa värskendatud teadmised konfliktide juhtimisest, sellest, et konflikt ei ole tüli vaid edasiviiv jõud, kui seda juhitakse teadlikult ja et suudame uued meeskonnaliikmed kenasti kohaldada meie organisatsioonikultuuriga ja et nad tunnevad end meie hulgas turvaliselt ja hästi. Projekti tulemusel suurenes kindlasti teadlikkus piirkonna looduslikust keskkonnast ja siin tegutsevatest tublidest ettevõtjatest ning tekkisid seosed ja mõtted, kuidas see uus teadmine õppetegevusse kaasata. Matkade käigus selgus ka edaspidi rakendust leidev tõsiasi, et toimivaks meeskonnatööks peavad kõik töös osalejad võrdselt pingutama, sest nii kui üks puhkab, peavad kas teised tiimiliikmed rohkem pingutama või läheb "paat" üldse kreeni ja kursilt kõrvale.

Oleme tänulikud meie õpikogemuse partnerile Lokko talule ning Euroopa Liidu Sotsiaalfondile toetuse eest!