"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Loovkonkurss - väärtused koolis nähtavaks

Meie kooli väärtused on õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus.

Väärtuste selgitused on järgnevad:

Õpihimulise inimese kirjeldus

Õpihimuline inimene soovib ise uurida, otsida, õppida ja avastada, uusi teadmisi omandada ja oskab oma aega planeerida. Õpihimuline inimene tahab teada, mis tunne on siis, kui ta teab. Õpihimuline inimene teab, mida ta soovib edasi õppida ja on valmis selle nimel pingutama ja ennast ületama. Õpihimuline inimene teab õpioskusi ning oskab neid kasutada. Õpihimuline inimene on auahne ja soovib teha karjääri, ta on kohuse- ja vastutustundlik ning teadlik oma võimetest ja tulevikuvajadustest. Õpihimuline inimene julgeb eksida ja vigadest õppida.

Õpihimu tekitamine

Väärtustame õppimist ja oleme ise eeskujuks. Ärgitame õpihimu ja tekitame huvi õpitava vastu maailma kogemise, õppemeetodite valiku (nt Kahoot, liikumispausid, lõimimine) ja olümpiaadidel ning konkurssidel osalemise kaudu. Õpilastena oleme tundides õigeaegselt kohal, osaleme aktiivselt ja teeme koduseid töid. Eesmärgistame oma tegevust ja küsime - "Mida uut õppisin?" Õpime koos ja üksteiselt, jagame kogemusi ja käime õppekäikudel. Tunnustame õppimise eest.

Koostöise inimese kirjeldus

Koostöine inimene võtab vastutuse koostöös osalemise ja panustamise eest, oskab teha kompromisse, on paindlik, abivalmis, sõbralik, optimistlik ja pühendunud. Koostöine inimene oskab oma ideed esitleda ja kaitsta. Koostöisel inimesel on suhtlemisoskused, mis võimaldavad avatult ja lugupidavalt ennast väljendada, abi paluda, kuulata, eriarvamusi arvestada (sallivus), üksteise panust väärtustada ja arutleda. Koostöine inimene naudib protsessi, tõhusat tegutsemist ja tulemust, sest ta ei taha kõike üksinda ära teha ja usub, et koostöö tulemus on rohkem väärt.

Koostöö soodustamine

Koostöö eelduseks on:  usaldus, tähelepanelikkus, toimiv ja hea kommunikatsioon ning ühises väärtusruumis toimetamine nii, et teadlikult tegutsetakse ühise eesmärgi nimel.  Arendame suhtlusoskusi ja kriitilist mõtlemist. Tekitame koostöövõimalusi ja õhutame valmisolekut koostööks. Kaasame inimesi, jagame ülesandeid vastavalt osalejate tugevustele ja annetele, valime õige töötempo ning peame kokkulepetest kinni.  Koostööd teeme kooli ja koduga, lapsevanemaid kooli üritustele kaasates, lastega omavahel, grupi- ja rühmatööd tehes, vallaga ja kohalike ettevõtjatega.

Ettevõtliku inimese kirjeldus

Ettevõtlik inimene on loov, innovaatiline, avatud muutustele, uudishimulik, sihipärane tegutseja, algatusvõimeline, heade suhtlemis-ja läbirääkimisoskustega ja paindlik. Oskab langetada otsuseid, võtab vastutuse oma tegevuse eest ja oskab seejuures toime tulla ebaõnnestumistega. Ettevõtlik inimene on hea analüüsivõimega, oskab leida ja töödelda infot ning on kriitilise mõtlemisega. Ettevõtlik inimene on kompetentne, tal on tahe midagi korda saata. Ettevõtlik inimene julgeb riskida, eksida, abi küsida ja leida koostööpartnereid, aga oskab ka iseseisev olla.

Ettevõtlikkuse soodustamine

Ettevõtlikkuse soodustamiseks eesmärgistame, toetame loovuse arengut ja raamidest välja mõtlemist. Õpetame infot otsima, töötlema ja kriitiliselt mõtlema. Soodustame algatusvõimet ja koostööd, et areneks vajalikud pädevused. Osaleme üritustel ja korraldame üritusi nt koolikohvik, rohenädal, külalisesinejad koolis, maailmakoristusnädal, ekskursioonid. Õpetame probleemide lahendamist, meeskonnana tegutsemist ja oskusi aega planeerida.

Konkursiks mõtle välja:

  • Kuidas teha nii, et kõik külalised meie kooli väärtusi kohe näeks ja mõistaks?
  • Kuidas need väärtused peaksid välja nägema ja olema esitatud (kas pilt, plakat, maal, tahvel, laul või???)
  • Kus need väärtused asuma peaks (kas seintel, mis korrusel, kas telekas, või???)?

Pange oma suurepärased ideed kirja, kohe ei pea teie meistriteosed valmis saama! Esialgu piisab kavandist, mis tuleb esitada Pirjole, aadressil pirjo.pall@ahjakool.ee või tuua ideekavad direktori kabinetti hiljemalt 30.09.2023!

Ideesid kaaluvad õpetajad ja parima idee järgi kujundatakse meie kooli väärtused koolis nähtavaks!

Parima idee esitajale on auhind!

Auhinnaks saab valida kas:

  1. tasuta jõusaali kasutus kogu perele üheks kuuks või
  2. 1 kord tasuta spordihoone saali rentimine sünnipäeva korraldamiseks

Osalema on oodatud kõik meie koolipere liikmed- emad, isad, õed ja vennad, õpilased ja koolitöötajad!

Loovust ja nutikaid lahendusi;)!