"Ahja, minu kõikide rännakute alguspunkt" - Friedebert Tuglas
Kantselei: 799 3961, info@ahjakool.ee

Nutika digipöörde projekti kokkuvõte

Nutika digipöörde projekti lõpp on saabunud, aga meie koolis kestavad saadud teadmiste, oskuste ja seadmete kasutamine edasi. Loe kolme kooli kogemusi ja kokkuvõtet siit:

Autorid Meeri Sellik, Tea Hermann ja Rainer Lanemann

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastatud kolme kooli Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli,  Melliste Kooli ja Luunja Keskkooli koostööprojekti Klass+ Nutikas Digipööre planeeritud tegevused hakkavad läbi saama. Sellepärast pöörame selles artiklis pilgu minevikku ja tulevikku, et meenutada, mis tehtud sai ning teavitada, mis projektiga soetatud vahendite laenutus programmist edasi saab.

Projektijuhtidel Tea Hermannil ja Meeri Sellikul algasid projektiga seotud tegevused pihta juba sügisel 2021, kui hakati projekti kirjutades uurima õppetegevusteks sobilikke vahendeid ning planeerima võimalikke tegevusi. Tõsisemaks toimetamiseks läks siiski jaanuaris 2022 kui saadi Riigi Tugiteenuste Keskuselt (RTK-lt) projekti rahastuse osas positiivne otsus. Siis algas kiire hangete korraldamine, et koolid saaksid valitud seadmeid kiiresti kasutama hakata. Järgmiseks hakati otsima koolitajaid, kes uusi seadmeid õpetajatele tutvustaksid ning õpetaksid neid eesmärgipäraselt ka koolitundidesse lõimima. Paralleelselt eelnevate tegevustega otsiti igast koolist koordinaatoreid, kes alustaksid nutiõpilaste tegevustega ning toetaksid ja nõustaksid õpetajaid seadmete kasutamise osas.

Projektil oli kolm põhilist eesmärki. Tõsta õpetajate ja õpilaste digipädevust pakkudes neile õppetegevustes kasutamiseks kaasaegseid digivahendeid. Luua kolme kooli vaheline toimiv mobiilne seadmete laenutamise süsteem. Koolitada õpetajaid seadmeid lõimima ainetundidesse ning luua läbi veebi kogukonna tugi piirkonna koolide õpetajatele. Tagantjärgi vaadates said võibolla pandud liiga suured eesmärgid, kuid samas tehti ka kõvasti pingutusi, et need täidetud saaksid. Mõned suuremal ja mõned väiksemal määral, kuid projektijuhid usuvad siiski, et eesmärgid said täidetud. Kõige vähem sai ajanappuse tõttu tähelepanu õpetajatele suunatud veebikogukond, kuid samas loodi projekti kodulehele koht kuhu õpetajad saavad oma muresid ja rõõme kirjutada ning iga koolituse lõpus toimusid ühised arutelud. Lisaks loodame, et suureks toeks õpetajatele on projekti lõpus valminud 32 digitaalset õppematerjali, mis on loodud just projekti vahendite lõimimiseks ainetundidesse.

Projekti raames soetati Ahja, Luunja ja Melliste kooli kohapeal kasutamiseks kolm 3D printerit koos kolme sülearvutiga, kaks dokumendikaamerat, 360 kraadi kaamera ja 86 tolline interaktiivne tahvel. Lisaks soetati laenutus süsteemi abil ringlema kolme komplekti jagu vahendid. Esimeses komplektis olid virtuaalreaalsus (VR) prillid ja SportIdent orineteerumisvahendite komplekt. Teises TTS digitaalsed mikroskoobid ja Tello Edu droonid koos iPadidega ning kolmandas Sphero RVR robotid koos iPadide ja 3D pliiatsitega.

Selleks, et õpetajad oskaksid neid põnevaid seadmeid endi ainetundidesse integreerida korraldati projekti raames seitse koolituspäeva. Lisaks sooviti projekti tegevustega koolitada ka õpilasi, kes aitavad ja toetavad õpetajaid tunnitegevustes. Selle idee raames loodi koolidesse nutiõpilaste ringid, kus õpilased lahendasid erinevaid tehnilisi probleeme, mis õpetajatel koolitundides ette võisid tulla ning samuti tutvusid nad lähemalt projektiga soetatud vahenditega, et vajadusel õpetajaid nõuga aidata. Nutiõpilased said ringides kokku kord nädalas, lisaks kohtuti ühiselt kolmel korral ka orienteerumise üritustel. Järgnevalt kirjeldab Ahja kooli koordinaator Rainer Lanemann lühidalt projekti perioodi just Ahja koolis.

Käesolev projekt andis Ahja koolile tugeva lükke edaspidisteks tegevusteks koolis. Fookus oli erinevate tehnoloogiliste vahendite integreerimine haridusprotsessi, võimaldades õpilastel avastada, õppida ja loovust rakendada läbi innovatsiooniliste tegevuste. Just sellisel viisil meie koolis kõik töötaski. Näiteks Tello droonid võimaldasid näha ja uurida maailma uuest vaatenurgast, kasutades programmeerimist ja õhus liiklemist. VR prillid pakkusid enim virtuaalseid elamusi nii liikumis- kui ka loogikamängudes. Sportident seadmed võimaldasid luua kaasahaaravaid orienteerumismänge, mis tõesti toimisid ja olid väga atraktiivsed nii õpilaste kui ka õpetajate seas. 3D printerid ja sellega kaasnenud modelleerimisülesanded ei arendanud ainult tehnilisi oskusi, vaid julgustasid õpilasi ka loovalt mõtlema. Soetatud seadmeid oli ka teisi ning need kõik täitsid 100% oma rolli. Oleme saavutuste üle uhked ning jätkame kõige kasutamist ka edaspidiselt.

Projekti viimane planeeritud tegevus oli õpetajatele digitaalsete õppematerjalide loomise pakkumuskutse välja kuulutamine, et neil oleks eKoolikoti abil keskkond, kus leida õppevara, mida projekti seadmetega koolis kasutama hakata. Pakkumuskutset sai pikendatud mitmeid kordi, et iga vahendi kohta ikka materjale laekuks. Lõpptulemusena laekus 32 õppematerjali, neist 20 suure ja 12 väikesemahulist. Kõige rohkem laekus materjale Sphero RVR roboti ja interaktiivse tahvli õppetöösse lõimimiseks, järgmiseks TTS mikroskoopide, 3D printerite ja SportIdent orienteerumisvahenditele. Kõige vähem, kuid siiski kolm materjali iga seadme kohta laekus 3D pliiatsite, Tello Edu droonide, dokumendikaamerate ja VR prillidele.

Projekti käigus valminud materjalid on loodud selleks, et õpetajatel oleks võimalikult kerge soetatud seadmeid ka edaspidi õppetegevustes kasutada. Selleks on materjalid koostatud võimalikult täpsete tunnitegevuste kirjelduste ning tunniks vajalike materjalidega, et pakkuda õpetajatele valmis tegevust või siis ideed, mida enda tunni teemale sobivaks kohandada. Kõik digitaalsed õppematerjalid on kergesti leitavad www.ekoolikott.ee veebikeskkonnas. Materjalide kiiremaks leidmiseks võib eKoolikoti otsingumootorisse sisestada Klass+ nutikas digipööre ning edasi teha juba valik sobivast seadmest või teemast lähtuvalt. Siinkohal soovime avaldada suurt tänu kõikidele, kes võtsid vaevaks, et jagada oma mõtteid ja teadmisi teiste õpetajatega ning koostasid Klass+ Nutika Digipöörde projekti raames eKoolikotti digitaalseid õppematerjale. Need imelised inimesed olid: Pille Saan, Annika Apuhtin, Rainer Lanemann, Eliise Joonas (Kass), Krista Mihkels, Britta Sims, Ringa Rooteman, Meeri Sellik, Tea Hermann ja Regina Männigo. Veelkord suured tänud!

Edaspidi jäävad projekti seadmed jätkuvalt ringlema kolme kooli vahel, kuid alates 2023 aasta sügisest toimuvad seadmete vahetused trimestrite kaupa. Esimesel trimestril saabuvad Melliste Kooli VR prillid koos SportIdent orienteerumise vahenditega,  Luunja Keskkooli jõuavad Sphero RVR robotid koos 3D pliiatsite ja iPadidega ning Ahja kooli TTS digitaalsed mikroskoobid koos Tello Edu droonide ja iPadidega. Ja muidugi on igas koolis koguaeg kasutamiseks kolm 3D printerit, GoPro 360 kraadi kaamera, dokumendikaamerad ja 86 tolline interaktiivne tahvel.

Kogu projekti meeskond loodab siiralt, et projekti seadmed on ka edaspidi aktiivses kasutuses ja ringlevad ilusti kolme kooli õpilaste ja õpetajate seas. Seda ikka selleks, et arendada noortes tänapäeva tööturul vajaminevaid oskusi ning ka selleks, et muuta õpetajatel õpetamine ja õpilastel õppimine kaasaegsete võimaluste läbi põnevamaks.